Tag: #AitarakLaran

Ahi Han Uma Iha Aitarak-Laran, Rezulta Inan Feton Ida Sofre Kanek
Sosial

Ahi Han Uma Iha Aitarak-Laran, Rezulta Inan Feton Ida Sofre Kanek

SAP News- January 13, 2024

SAPNewsTL, Dili : Ohin maiz ou menuz tuku 2 liu mosu insidente ida ahi han uma ida iha Area Aitarak-Laran, Postu Administrativu Dom Aleixo Munispiu ... Lee+