Category: Infrastrutura

Dalan Ba Sidade Organizadu ! SEATOU Sei Sobu Okupante Iha Espasu Públiku
Infrastrutura

Dalan Ba Sidade Organizadu ! SEATOU Sei Sobu Okupante Iha Espasu Públiku

SAP News- April 11, 2024

SAPNewsTL, Díli - Governu Timor-Leste (TL) liu husi Sekretáriu Estadu Toponímia no Organizasaun Urbana (SEATOU Sigla Portugués), kompremetidu transforma sidade Munisípiu 13 iha territóriu nasionál ... Lee+

Tinan 22 Ukun An, Komunidade Manetu Kontinua Hela Iha Nakukun Laran
Infrastrutura

Tinan 22 Ukun An, Komunidade Manetu Kontinua Hela Iha Nakukun Laran

SAP News- April 3, 2024

SAPNewsTL, Ainaru : Komunidade suku Manetu postu administrasaun Maubesse munisipiu Ainaru sente triste tanba tinan 22 Timor ukun an maibe komunidade refere seidauk asesu ba ... Lee+

PERMATIL Susesu, Hamoris Bee-Matan Antigu 33 Iha Likisa
Infrastrutura

PERMATIL Susesu, Hamoris Bee-Matan Antigu 33 Iha Likisa

SAP News- April 3, 2024

SAPNewsTL,Likisa- Permakultura Timor Lorosa'e (PERMATIL) no Water Aid konsege implementa programa konservasaun be'e iha suku Loidahar postu administrativu Likisa Villa, munisipiu Likisa hodi hamoris fila ... Lee+

Promesa Seidauk Kumpri ! Komunidade Ermera Kontinua Halerik Ba Estrada
Infrastrutura

Promesa Seidauk Kumpri ! Komunidade Ermera Kontinua Halerik Ba Estrada

SAP News- March 26, 2024

SAPNewsTL, Ermera : Estrada ligasaun Postu Administrativu Gleno ba Postu Letefoho, Postu Atsabe no Ermera sofre erozaun no deslizamentu tanba kauza husi udan no estrada ... Lee+

Kompanha Helfia Sei Dada Bee-Moos Ba Komunidade Uatucarbau
Infrastrutura

Kompanha Helfia Sei Dada Bee-Moos Ba Komunidade Uatucarbau

SAP News- March 26, 2024

SAPNewsTL, DILI - Bee Timor-Leste Empreza Publika (BTL-EP), Asina kontratu ho kompanhia lokál Helfia, kona-ba implementasaun projetu fornesimentu bee-moos ba komunidade sira iha Postu Administrativu ... Lee+

Durante Mandatu, APA Zumalai Sei Prioritiza Infraestrutura Bázika
Infrastrutura

Durante Mandatu, APA Zumalai Sei Prioritiza Infraestrutura Bázika

SAP News- March 22, 2024

SAPNewsTL, Covalima : Hafoin simu pose iha fulan hirak liu ba, administradór postu administrativu Zumalai Alipio Magno liu husi via WhatsApp hateten, iha nia mandatu ... Lee+

Luro Ne’ebe Halerik Ba Estrada, Iha Governu Nia Matan
Infrastrutura

Luro Ne’ebe Halerik Ba Estrada, Iha Governu Nia Matan

SAP News- March 17, 2024

SAPNewsTL, Lautém : Relasiona ho udan boot ne'ebe akontese iha Postu Administrativu Luro munisipiu Lautem, iha ne'ebe halo estrada hetok sai aat no superkrítiku, rezulta ... Lee+