Tag: #FECT

Biblioteka & Laboratóriu Nu’udar Dapur Matenek Nian Ba Estudante
Edukasaun, Istoria

Biblioteka & Laboratóriu Nu’udar Dapur Matenek Nian Ba Estudante

SAP News- May 5, 2024

Imajem : Presidente Assosiasaun Sergio Alves da Costa halo diskursu iha auditorium kampus UNTL Hera, 04/05/2024. Foto : Marcela Mery da Costa SAPNewsTL, Dili : ... Lee+

Fakuldade Engenharia Realiza Engineering Games UNTL
Desportu

Fakuldade Engenharia Realiza Engineering Games UNTL

SAP News- February 27, 2024

SAPNewsTL, Dili : Assosiasaun Akadémika Estudante Fakuldade Enjiñaria Siénsia no Teknolojia (AAE-FEST) servisu hamutuk ho estrutura fakuldade no Gabinete Vise-Reitora Asuntu Estudantil halo ona abertura ... Lee+

Fakuldade Engenharia Ne’ebe Dizitalizadu & Modernizadu Iha UNTL
Edukasaun, Siensia & Teknolojia

Fakuldade Engenharia Ne’ebe Dizitalizadu & Modernizadu Iha UNTL

SAP News- February 19, 2024

SAPNewsTL, Dili : Fakuldade Engenharia Siénsia no Teknolojia, Universodade Nasionál Timor Leste (FEST-UNTL) hanesan fakuldade ne'ebe dizitalizadu no modernizadu iha UNTL tanba sistema hotu ho ... Lee+

Departamentu Engenharia Sivil, UNTL Prontu Kompete Iha Avaliasaun Internasionál
Edukasaun, Internasional

Departamentu Engenharia Sivil, UNTL Prontu Kompete Iha Avaliasaun Internasionál

SAP News- February 18, 2024

SAPNewsTL, Dili : Departamentu Engenharia Sivil, Fakuldade Engenharia Ciénsia no Teknolojia, Universidade Nasionál Timor Lorosa'e (FEST-UNTL) realiza semináriu sientífiku kona ba importansia husi engeneiru ba ... Lee+

Senadu UNTL Preokupa, Estudante Eskola Tinan 7-10 Seidauk Gradua
Edukasaun

Senadu UNTL Preokupa, Estudante Eskola Tinan 7-10 Seidauk Gradua

SAP News- February 2, 2024

SAPNewsTL, Dili : Durante reflesaun no festa ba abertura ensinu akadémiku 2024 nian iha fakuldade Engenaria UNTL, Presidente Assosiasaun Estudantil Fakuldade Engenharia Siénsia no Teknolojia ... Lee+

Tinan Ne’e, UNTL Loke Kursu Mestradu Engenharia 
Edukasaun

Tinan Ne’e, UNTL Loke Kursu Mestradu Engenharia 

SAP News- February 2, 2024

SAPNewsTL, Dili : Iha ámbitu reflesaun no festa ba abertura ensinu akadémiku 2024 nian, Dekanu  Fakuldade Engenharia Siénsia no Teknolojia (FEST-UNTL), Adalfredo da Silva Ximenes ... Lee+

Estudante UNTL, Kuda Ai-Oan Selebra Natál & Tinan Foun 2024
Edukasaun

Estudante UNTL, Kuda Ai-Oan Selebra Natál & Tinan Foun 2024

SAP News- December 23, 2023

SAPNewsTL, Dili : Assosiasaun Akadémika Estudantil Fakuldade Engenharia Ciensia no Teknolojia, Universidade Nasionál Timor Lorosa'e (FECT-UNTL) kuda ai-oan (Pucuk Merah) iha resintu Kampus Engenaria hodi ... Lee+