Tag: #Gil Gusmao

Foinsa’e Brani & Kuriosidade ! Hari’i Mídia Sein Finanseira
Istoria

Foinsa’e Brani & Kuriosidade ! Hari’i Mídia Sein Finanseira

SAP News- February 27, 2024

SAPNewsTL, Dili : Lia tatoli husi foinsa’e sira ba ezisténsia Mídia SAP News iha sosiedade Timor Lorosa’e, Foinsa’e Gil Ximenes Gusmão konsidera SAPNewsTL nu’udar mídia ... Lee+