Tag: #Oesilo

Ahi Han Uma 1 Iha Sub-Rejiaun Oesilo, La Salva Buat Ida
Sosial

Ahi Han Uma 1 Iha Sub-Rejiaun Oesilo, La Salva Buat Ida

SAP News- May 31, 2024

Imajem : Ahi Han Uma Ida Iha Sub-Rejiaun Oeslio, RAEOA, 29/05/2024. SAPNewsTL, RAEOA - Akontese insendiu rejulta ahi han uma ida  iha Aldeia Sifin Suku ... Lee+