Tag: #Sertame

Prepara Foinsa’e Kualidade ! AS Legumau Kria Kompetisaun Diskursu & Sertame
Edukasaun

Prepara Foinsa’e Kualidade ! AS Legumau Kria Kompetisaun Diskursu & Sertame

SAP News- October 31, 2023

SAPNewsTL, Lautem: Assosiasaun Legumau (AS Legumau) realiza aktividade diskursu publiku no sertame iha Suku Baricafa, Postu Administrativu Luro, Munisipiu Lautem hodi selebra aniversariu As. Legumau ... Lee+