50% Hetan Abuzu Online ! CFTL & APFTL Sensibiliza Seguransa Online Ba Estudante

50% Hetan Abuzu Online ! CFTL & APFTL Sensibiliza Seguransa Online Ba Estudante

SAPNewsTL, DILI – ChildFund Timor Leste (CFTL), ho Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor Leste (APFTL) komemora loron mundial internet seguru liu husi semináriu ho tema jéral “Halo Internet Seguransa ba Labarik no Joven sira” hodi prevene risku bainhira asesu ba média online.

Objetivu prinsipal ne’ebe parte ChildFund Timor Leste (CFTL), serbisu hamutuk ho APFTL deskreve kona-ba, Importante maka membru hotu atu halo advokasia ba modulu ne’ebe iha ona atu instituisionaliza hodi uza haforsa sensibilizasaun ba estudante joven no inan aman atu bele prevene risku sira bainhira asesu ba media liu husi plataforma online ne’ebe buras iha era digitalizasaun.

“Tuir dadus ne’ebe ami nia membru peskizador ChildFund Timor Leste (CFTL), identifika hatudu katak 50 % maka abuzu durante online no offline, entaun importante tebes atu projeitu ne’e iha dadus ida ne’ebe mai husi ami nia estudo antes ami nia programa hodi haforsa sensibilizasaun ba estudante, Joventude no inan-aman sira iha teritoriu nasionál “, Dehan Diretora ChildFund Timor Leste (CFTL), Alzira dos Reis ba Jornalista sira iha salaun, Delta nova Tersa (06/02/2024)

Direitora Alzira fundamenta, ChildFund Timor Leste serbisu ho Alumni Parlamento Foinsa’e realiza seminaria ida atu komemora loron mundial ba internet seguru iha Timor-Leste, nune’e maka instituisaun rua estabelese hanoin ida pozitivu hodi tau tema jéral halo internet seguransa ba Labarik no joven sira.

Projeitu ne’e halo   ba nasaun tolu ne’ebe iha, semináriu ne’e foin primeira ves halo maibe komemorasaun  ba loron internet seguru kada tinan sira selebra  ho meus ne’ebe la hanesan.

Iha fatin hanesan, Kordenador projeitu Swipe Safe Alexandre Pires Mendes hatete, implemetasaun programa ne’e sei kobre deit eskola sekundariu jeral no tekniku vokasionál sira ne’ebe lokaliza iha Kapital Dili inklui eskola sekundario sira iha munisipiu Lautem.

“Iha kapital Dili ba eskola hotu privadu no públiku  no mos iha eskola tékniku vokasional. dadus ne’ebe labarik sira tuir formasaun hamutuk 947 estudante ne’ebe kompleta ona treinamentu ba Childfund, atividade ne’e realiza husi Childfund Timor Leste serbisu hamutuk entre APFTL ho INDICA”

Entertantu, iha semináriu ne’e partisipa husi Diretora Child Fund Timor Leste (CFTL), Alzira Dos Reis, Kordenador projeito Swipe Safe Alexandre Pires Mendes ho ekipa, estudante sira husi eskola Sekundariu, kolegio Saun Miguel Arcanju, Sao José Operario Balide no joventude sira.

Jornaslita : Ermelinda Soares
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )