Asegura Boa Governasaun ! SEPS & APC Dissemina Sistema Inspesaun No Auditória Ba Funsionáriu Sira

Imajen : Sekretariu Estadu Protesaun Sivil (SEPS) Domingos Mariano hamutuk ho kargu xefia sira iha Salaun APC Kaikoli, 25/06/2024.

SAPNewsTL, Díli – Sekretariu Estadu Protesaun Sivil (SEPS) no Autoridade Protesaun Sivil (APC sigla Portugués) kapasita funsionariu no kargu xefia sira kona ba promove transparensia akontabilidade hodi garantia sustentabilidade, bainhira foti desizaun hodi ezekuta orden estadu.

Sekretariu Estadu Protesaun Sivil, Domingos Mariano Reis hateten, objetivu  seminariu ne’e hodi aumenta kapasidade funsionariu no nivel kargu Xefia sira iha diresaun (APC) nian kona-ba inpesaun no auditoria nian hodi garante ba sistema boa Governasaun.

“Ita hotu hatene nivel kargu sira baibain desizaun ne’ebe mak halo asuntu tekniku servisu nian, disseminasaun informasaun kona ba auditoria nian importante los ba funsionariu, Diretor no Xefe departamemtu sira, bainhira sira la hatene desisaun ida ne’e, desisaun ne’e bele fo risku ba sira nia vida”. Dehan Sekretariu Estado Autoridade Protesaun Sivil, Domingos Mariano Reis iha Salaun APC Kaikoli, Tersa (25/06/2024).

Nia salienta, Sensibilizasaun ho tema “Kona-ba Inspesaun no Auditoria nian hodi Garante ba Sistema boa governasaun iha Autoridade Protesaun Sivil,” importante tebes-tebes hodi hasa’e funsionariu sira nia konhesimentu hodi halo intervensaun iha terenu, labele implika risku ba sira nia vida bainhira foti desisaun, Tenik nia.

“Atu promove no transparensia akontabilidade hodi garantia sustentabilidade ba nasaun. Medida prevensaun sira ne’ebe fornese liu husi disseminasaun informasaun, kargu diretor nasional, adjunta nasional, Diretor Munisipal sira, xefe munisipal sira partisipa hotu hodi hasae sira nia konsesimentu kona ba ezekusaun orsamentu”.

Entretantu, representante Presidente APC Nuno Rumaldo Gomes afirma, Autoridade de Protesaun Sivil (APC), iha instituisaun foun maibé nia mos iha knaar balun ne’ebe importante tebe-tebes, knaar ne’e mos iha risku ba ema funsionariu sira bainhira foti desizaun sira bele hetan desastres no monu ba tentasaun.

“Dala ruma servisu barak sira mai lohi tenke atensaun didiak ba dokumentus sira ne’e, erru sira hanesan ohin ne’e iha ministeriu mak halo intervensaun ne’e akontese barak, ami servisu esponsor barak liu servisu hamutuk komadante okasional iha intituisaun ne’e barak ba APC maibé sensibilizasaun ida ne’e tulun funsionariu sira ba futuru atensaun didiak”.

Nia hatutan, servisu integradu ne’ebe parte Bombeirus no Autoridade Protesaun hala’o intervensaun iha terenu, hafoin akontesementu balun funsionariu sira laiha koiñesementu atu arkiva dadus. Bainhira fó apoiu ba vitima dezastre naturais sira funsionariu sira asina deklarasaun apoiadu to’o ikus failha.

“Autoridade protesaun sivil nia funsionariu sira bainhira komete kazu konforme kasu ne’e, se nia kontra prosesu dixiplinar parte APC enkamina ba komisaun instituisaun publiku atu bele foti prosesu dixplinar hasoru funsionariu sira”.

Enkuantu, seminariu ne’e hetan partisipasaun maksimu husi funsionariu sira, xefe departamentu sira, diretor sira inklui Sekretaria Estadu Protesaun Sivil Domingos Mariano.

Jornalista : Dircia Baptista Belo & Gerónimo da Purificação

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )