Autoriedade Lautém Lansa Konstrusaun Estrada Ligasaun Afaia

Autoriedade Lautém Lansa Konstrusaun Estrada Ligasaun Afaia

SAPNewsTL, Lautem: Iha Munisípiu Lautem, Postu Administrativu Luro iha Suku Baricafa, autoriedade Munisipiu hala’o ona lansamentu fatuk dahuluk ba edifisiu eskola Ensinu Báziku Filial no Estrada Betaun ne’e halo liu Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS).

Tuir Administrador Postu Administrativu Luro Augusto Feliciano Ramos iha nia diskursu hateten PNDS hanesan programa komunitária ne’ebé envolve direta komunidade sira atu identifika sira nia problema prioridade sira hodi halo implementasaun ba dezenvolvimentu iha Suku.

“Ohin halo lansamentu primeira pedra edifisiu eskola Ensinu Báziku Filial Baricafa ninia, PNDS hanesan programa komunitária ne’ebé fo oportunidade ba komunidade atu involve direita identifika sira nia problema infraestrutura bázika, identifika sira nia prioridade no halo aprovasaun husi komunidade rasik no mos implementasaun no manutensaun husi komunidade”. Dehan Administrador Postu Administrativu Luro Augusto Feliciano Ramos liu husi nia diskursu iha Edifisiu EBF Baricafa, 27/02/2024

APA Luro ne’e hatutan guvernu nafatin iha komitmentu ba programa hotu-hotu, espesial liu maka programa PNDS ninian ne’ebé konsidera tinan ne’e programa PNDS hanesan parámetru ida tuir progresu servisu ne’ebe iha.

“Ha’u hanoin programa PNDS hanesan parametru ida ba tinan ida ne’e, depende ba ezekusaun kuandu tinan oin mak progresu servisu la’o ladún di’ak, governu la’os hapara hotu maibé Suku ida ne’ebé mak ninia implementasaun ka progresu servisu la’o ladún sa’e governu bele hamenus ka hapara totalmente, ne’e tenke tau atensaun”. Tenik Administrador Augusto

Administrador Augusto aumenta iha tinan 2024 ne’e iha Postu Luro implementa projetu siklu 5 no siklu 6 dala ida tuir alokasaun orsamentu ne’ebé iha, nune’e kada Suku implementa projetu rua hanesan iha Suku Baricafa konstrusaun Edifisiu Eskola EBF no Estrada Betaun husi Leikdana ba Afaia.

“Alokasaun orsamentu ba benefisiáriu sira iha Munisípiu Lautem iha Suku tolunulu resin haat, tinan 2023 konsidera siklu 5 no tinan 2024 konsidera siklu 6, iha ne’ebé tinan 2024 ne’e Postu Luro implementa dala ida ho kada Suku hetan projetu rua ba siklu 5 mak konstrusaun estrada betaun husi Leikdana ba Afaia no siklu 6 mak konstrusaun edifisiu eskola EBF”. Augusto informa

Augusta haklean ” Alokasaun orsamentu ba infrastrutura Munisípiu Lautem ba 2023 1.534.469,53 dolar, ba 2024 nian 1.501.25,85 dolar Amerikanu no espesialmente iha Postu Luro ba siklu 5, ita iha osan 274.71,91 dolar nomos iha siklu 6 hamutuk 291. 250,00 dolar iha ne’ebe siklu 5 no siklu 6 hamutuk 565.321,91 dolar”. Nia hato’o

Iha fatin hanesan, Xefe Suku Baricafa Lamberto Soares haktuir nia sente orgullu no agradese tanba Suku Baricafa iha tan projetu rua ba konstrusaun eskola no estrada betaun.

“Ohin lansamentu primeira pedra iha Suku Baricafa ba konstrusaun eskola no estrada betaun ba Suku Baricafa ida ne’e, ami nu’udár benefisiáriu agradese no orgullu tanba programa ne’e implementa direta husi komunidade no benefisia direta ba komunidade”. Nia agradese

Entretantu, serimónia ne’e lansa husi Reprezentante Prezidente Autoridade Munisipiu Lautem, Administrador Postu Administrativu Luro Augusto Feliciano Ramos Branco, Diretor Edukasaun Munisípiu Lautem, Diretor PNDS Munisípiu Lautem, Xefe Unidade Planeamentu PNDS Nasional no Amo Parokia Luro no Komandante Polisia Eskuadra Luro, partisipa mos husi Lia Nain, Ekipa Jestaun Suku, PNDS Postu Luro, estudante no komunidade Baricafa

Jornalista: Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )