Breaking : Deskunhesidu Tiru Joven Ida Iha Likintae, Autor Halai Lakon

Breaking : Deskunhesidu Tiru Joven Ida Iha Likintae, Autor Halai Lakon

SAPNewsTL, Dili : Ohin maiz ou menuz tuku 05:00 madrugada, mosu kazu ida, ema deskunhesidu tiru joven mane ida iha Likintae, area Taibesse Munispiu Dili, ikus mai autor tiru ho karreta hilux halai lakon.

Tuir informasaun ne’ebe SAPNewsTL asesu husi fontes anónimu haktuir deskunhesidu tiru joven ne’e, hafoin joven ne’e monu autor ho karreta halai lakon hodi ses husi ninia responsabilidade kriminal.

“Ohin, loron 18/02/2024 oras 05:00 madrugada, akontese ema deskunhesidu uza kareta hilux mutin tiru joven ida iha area likintae kona iha parte ulun no kanotak”.

Hafoin tiru, “Karreta refere tiru lansung halai no vitima la konsege dekor (hatene) karreta nia sapa matríkula tanba bala kona halo oin halai”.

Hafoin kazu ne’e mosu, Unidade Polísia Militar (UPM) to’o kedas iha fatin akontesimentu hodi transporta vítima ba Hospitál Nasionál Guido Valadares (HNGV) hodi halo tratamentu urugénsia

“Vitima transporta ona ba hospital bidau (HNGV) ho karreta unidade polisi militar nian, no agora ekipa balun sei iha likintai hodi buka tuir bala nia embolsu no buka hatene mos CCTV iha likintai ne’e'”.

Portantu, Informasaun kompletu SAPNewsTL sei kontinua kolleta hodi publika ba públiku iha oras balun tuir mai.

Jornalista : Guilhermino da Cruz Ramos
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )