CNC Sei Hari’i Uma & Bolsu Estudu Ba Vítima Nia Oan Sira

Imajem : Diretor Ezekutivu CNC Hugo Maria Fernandes, Iha Salaun CNC,I.P Balide, 03/07/2024.

SAPNewsTL, Díli – Hatan ba vítima sira nia preokupasaun, Konsellu Asesoriu Internasional husu Sentru Nasionál Chega. Institutu Publiku (CNC I.P. sigla Portugués) responde ba kestaun ne’ebe vitima sira hato’o.

Diretor Ezekutivu Centru Nasional Chega (CNC), Hugo Maria Fernandes hateten, atividade dialogu entre Konsellu Asesoriu Internasional, CNC hamutuk ho Vitima no sobrevivente sira hala’o dialogu ho tema “Violasaun Direitos Umanus no Reparasaun ba Vitima Sira”. Oinsa enkoraja CNC toma responsabilidade hodi responde ba familia vitima sira husi konflitu.

“Atividade dialogu ida ne’e CNC parseria ho Konsellu Asesoriu Internasional, konvida ita nia família vítima no sobrevivente sira husi Munisipiu mai iha ne’e, hodi rona direitamente saida maka durante ne’e CNC hala’o.” Informa, Direktor Exekutivu, Hugo Maria Fernandes liu husi nia diskursu iha Centru Nasional Chega Balide, Quarta (03/07/2024)

Nia akresenta, membru Konselu Asesoriu Internasional hato’o rekomendasaun ba CNC ho Konselu Administrasaun, Orgaun Diretiva, Oinsa maka responde ba kestaun ne’ebe vitima sira hato’o, liga ba konflitu anterior ne’ebe rejulta sidadaun barak sofre violasaun ba direitus umanus, Tenik nia.

 

“Iha semana kotuk Centru Nasional Chega inaugura uma 10, ida iha Au-hun Bekora, iha Kulu-hun, no seluk tan ne’e Konsellu Administrasaun, Orgaun Diretiva CNC konvida ita nia familia vitima sira mai rona direitamente progresu sira ne’ebe CNC halo ona ho neineik maibé ita buka meius atu responde ba ita nia maluk sira nia preokupasaun”.

Nia Salienta, Membru konsellu Asesoriu nain sia 9 ne’e iha kategoria rua, ida 1. Sira ne’ebe maka antes Timor ukun a’an nu’udar aktivistas halo movimemtu iha sira nia rai hodi apoiu ba Timor-Leste nia ukun rasik a’an. rua 2. Sira ne’ebe konesidu tanba ne’e sira iha rede bo’ot la’os deit iha sira nia rai maibe iha mos rai seluk-seluk. ida ne’e bele tulun CNC hodi bele halo serbisu iha rai liur.

“Tuir planu estratéjiku ne’ebe iha Centru Nasional Chega iha, ita hanoin ona atu hari’i tan uma tolu 3, hodi apoia ba familia vitima no sobrevivente sira, inklui fasilita Bolsa Estudu hamutuk 27, benefisia ba vitima sira nia oan atu asesu”.

Entretantu, iha sorumutu ne’e partisipa husi Asesoriu Internasional hamutuk nain sia (9) mai husi nasaun Indonesia, Kambodia, Filipina, Portugal, Canada, Afrika do Sul, Jepaun, no Peru, ho familia vitima hamutuk 75 husi Municipiu Ermera, Suai, Liquiça, no Dili, hodi rona direitamente saida maka durante ne’e Centru Chega hala’o ona.

Jornalista : Dircia Baptista Belo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )