Dalan Ba Transferênsia Governasaun & Sexta Legislatura, PPN Hasoru Malu Ho PM Taur

Dalan Ba Transferênsia Governasaun & Sexta Legislatura, PPN Hasoru Malu Ho PM Taur

SAPNewsTL, Dili: Ohin Presidente Parlamentu Nasionàl (PN) Aneceto Gusterres hasoru malu ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak Iha Parlamentu Nasionàl, Iha Intervista Presidente PN Aneceto Gusterres, Haktuir Objetivu husi audiênsia ne’e ko’alia kona-ba kalendariu estadu no Agradese Ba Primeiru Ministru tanba buat hotu La’o ho diak iha mandatu oitavu governu konstitusional

“Hasoru malu ne’e hodi felisita Primeiru Ministru Taur Matan Ruak durante mandatu, ko’alia mos kona-ba oinsa atu asegura kalendariu estadu nian ho mos agenda transferénsia governu ida ba governu seluk, transferensia lezislatura ida ba lezislatura seluk liu-liu sexta lezislatura”.Dehan Presidente Parlamentu Nasional Aniceito Guterres iha resintu Parlamentu Nasionàl, 30/05/2023.

Lider Segunda Orgaun Soberanu ne’e hatutan, Daudaun ne’e Deputadu Kinta Legislatura laiha plenária tanba agenda do orden la iha entaun plenaria mos sei la iha

Iha Parte Seluk, Kona Ba halo leilaun ba Karreta, Aneceto hateten Leilaun transporte ne’e Hanesan jestaun patrimoniu estadu nian

“Leilaun ba transporte iha oitavu governu nian kada tinan sempre mosu leilaun hodi sai hanesan gestaun do patrimoniu sei uza kareta tuan, halo despeza estadu nian sai boot liu tan ida ne’e mak ita hanaran halo gestaun sosa kareta foun diak liu duke uza kareta tuan halo despeza boot ita rugi hela deit ho ida nee mak ita tenki troka laos ita mesak deit nasaun sira seluk mos hanesan mos ho ita nia nasaun,”hatete PPN.

"Ita timor mak tau ida ne'e hanesan problema, parese ita hakarak halo fali bisnis hp ita nia benkel sira atu fo lukro fali ba benkel sira nee deit para benkel sira esplora fali estadu ho ida ne'e ita diak liu kareta tuan sira ne'e halo lelaun duke ita ba hadia gasta osan barak ba maibe kontinua att fali deit diak liu halo lelaun nunee orsamentu bele halai ba tama iha kofre do estadu nian tanba hadia kareta ne'ebe tuan ninia gasta liu fali sosa kareta foun". Dehan Aneceto 

Presiden Parlamentu Nasional mos hatutan, “Lezislatura foun ne’ebe sei mai sira mak sei deside sosa kareta foun no sosa hira, oitavu governu no lezislatura dadauk ne’e atu halo jestaun ba patrimoniu estadu ninian lakoi atu halo todan ba fali lezislatura ne’ebe tuir mai liliu intermu ba despeza, bainhira iha nia mandatu halo ona reforma ida nune’e hamenus despeza estadu ninian ne’e mak ninia rezultadu ne’e iha tiha ona”.

Entretantu, Aneceto Informa, Orsamentu Parlamentu nian tinan-tinan antes ne’e lao la ho diak maibe konsege rezolve ho diak hotu ona tanba iha tempu terseira lezislatura nian karreta hamutuk sanulu resin lima ne’ebe ninia manutensaun la’o la ho diak ate agora karreta refere sei kontinua rai hela iha deputadu sira nia rezidensia, karreta ne’ebe seidauk dada fila dadauk ne’e iha hela tolu nolu

Jornalista : Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )