Diseminasaun Iha Luro ! MJDAK & APFTL Husu Foinsa’e Kompete Ba Programa PFN

Diseminasaun Iha Luro ! MJDAK & APFTL Husu Foinsa’e Kompete Ba Programa PFN

SAPNewsTL, Lautem: Ministeriu Juventude Desportu Arte no Kultura (MJDAK) hamutuk ho Alumin Parlamentu Foinsa’e Timor Leste (APFTL) hala’o diseminasaun informasaun ba prosesu eleisaun membru Parlamentu Foinsa’e Nian (PFN) ba periodu dalima 2024 – 2026 iha Munisipiu Lautem, Postu Administrativu Luro


Tuir Xefe Departamentu MJDAK iha Diresaun Desportu Agustina Dias Cabral,katak Programa Parlamentu foinsa’e ne’e programa governu nian ne’ebe mak atu halo selesaun ba parlamentu foinsa’e ba mandatu períodu dalima ninian tanba ne’e tenke halo diseminasaun atu nune’e bele sosializa programa no kriteira sira ba foinsa’e sira atu intende hodi aplika
 

“Aktividade ohin ne’e realiza ho objektivu atu halo diseminasaun atu fo informasaun ba sira kona-ba programa parlamentu foinsa’e nian no mos atu sosializa informasaun sira kona-ba kritieira oinsa atu joven sira aplika ba kandidatura parlamentu foinsa’e nian ba período 2024 – 2026”. Dehan Xefe Departamentu MJDAK iha Diresaun Desportu Agustina Dias Cabral iha salaun Administrasaun Postu Luro, Segunda-Feira, 23/10/2023

Xefe Departamnetu ne’e mos enkoraja foinsa’e sira atu prepara an hodi aplika liu husi prense formulariu ne’ebe mak prepara ona iha unidade servisu MJDAK no eskola sira iha Postu Administrativu hotu iha teritoriu nasional


“Enkoraja foinsa’e sira feto no mane hotu eskola tantu mos ba joven sira ne’ebe la eskola ka para eskola, la taka dalan ba ita bo’ot sira, liu husi APFTL fo nafatin oportunidade ba sira liu husi fatin rua; ba joven sira ne’ebe maka la eskola formulariu ne’e foti direta iha Postu liu husi Unidade Servisu Ministeriu Juventude Arte no Kultura no mos ba eskola sira formuláriu bele foti iha eskola hodi kompete”. Nia subliña


Agusta mos husu ba lideransa sira, professor sira inklui parte igreja nian nomos juventude sira atu enkoraja foinsa’e sira liliu ba juventude sira, ba estudante sira atu bele partisipa iha programa parlamentu foinsa’e tanba programa ne’e la’os foun maibe hala’o ba períodu dahaat ona, iha programa ne’e nia laran iha formasaun barak ne’ebe mak guvernu prepara atu eduka joven sira oinsa sira sai joven ne’ebe mak futuru ba dezenvolvimentu nasaun


“Ba lideransa sira liu-liu ba liderança Suku, professor sira enkoraja joven sira atu nune’e sira mos partisipa iha programa governu nian”.

Iha fatin hanesan, Membru APFTL, Atual Unidade Servisu MJDAK Postu Luro Delfina Dias Ramos hateten parlamentu foinsa’e hanesan espasu ida ba foinsa’e sira atu aprende tanba ne’e nia husu ba ema hotu-hotu liliu lideransa sira atu fo dalan ba oan sira foinsa’e sira hodi bele kompete


“Parlamentu foinsa’e ne’e programa governu nian hakerek iha rezolusaun Nu.23/2009, 18 Novembru, ne’ebe implementa husi Alumni Parlamentu Foinsa’e (APFTL) servisu hamutuk ho MJDAK realiza programa ida ne’e.”
 
“Programa ida ne’e implementa ona ba período da haat no agora atu ba dalima, Tan ne’e hakarak husu ba Xefe Suku sira, Xefe Juventude sira nomos professor sira hotu atu hatutan ba ita nia oan sira atu kompete tanba parlamentu foinsa’e ida ne’e espasu bo’ot tebes ba foinsa’e sira hodi aprende”. Tenik Unidade Servisu MJDAK Luro

Nune’e mos reprezentante Administrador Postu Administrativu Luro Tomas Cabral afirma foinsa’e sira mak hanesan rekursu ida ne’ebe estadu fo importânsia hanesan futuru nasaun nian


“Hanesan representante Adiministrador Postu Administrativu Luro husu de’it ba ita bo’ot sira alin foinsa’e sira, ita bo’ot sira hanesan rekursu ida ne’ebe mak ita nia estadu konsidera assegura para ita bo’ot sira sai hanesan futuru nasaun nian, prosesu konstrusaun estadu ida ne’e iha ita bo’ot sira nia liman”. Nia relata
 

Eis Administrador ne’e mos haklean ba prosesu konstrusaun estadu ne’e ba futuru iha foinsa’e sira nia liman tanba ne’e aproveita oportunidade ida ne’e hodi kompete karik hili sai membru parlamentu foinsa’e bele representa maluk foinsa’e sira seluk hodi haree preokupasaun sira ne’ebe mak maluk sira enfrenta
 

“Hanesan jerasaun ida ne’ebe mak kontinuador atu kontinua lori ita nia rai ba oin, karik aban bain rua selesionadu, imi bele aproveita oportunidade hodi hasa’e imi nia kapasidade no haklean kunesimentu oinsa sai líder ida ne’ebe bele lidera ita nia rai ne’e”. Nia subliña
 
 

Entretantu, aktividade diseiminasaun ne’e partispa husi representante Administrador Postu Luro, Lideransa Komunitaria, Xefe Juventude sira, Reprezentante eskola EBC no ESG, Organizasaun Voluntariu sira iha Postu Luro inklui Grupo Kategorial igreja nian

Enkuantu, Daudaun ne’e ekipa sira kontinua hala’o diseminasaun iha territóriu nasionál liu husi kada Postu Administrativu sira hodi fo informasaun ba foinsa’e sira hodi partisipa no kompete iha selasaun no eleisaun ba Membru Parlamentu Foinsa’e.

Fo hanoin mos katak foinsa’e ne’ebe sei kompete iha eleisaun ba Membru Parlamentu Foinsa’e maka Foinsa’e ne’ebe ho idade tinan 12 to’o 17 tuir rezolusaun Guvernu nú. 23/2009.

Ekipa sira iha kada Postu Administrativu hahu prepara ona formuláriu ba foinsa’e sira, ekipa mos sei anunsia ba públíku foinsa’e sira ne’ebé prense formulariu iha loron 12 Fulan Novembru no eleisaun sei akontese iha loron 15 Fulan Novembru tinan ne’e

Jornalista: Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )