Dom Leandro Fo Krisma Ba Sarani 542, Krismadu Tenki Adultu Iha Fiar

Dom Leandro Fo Krisma Ba Sarani 542, Krismadu Tenki Adultu Iha Fiar

SAPNwesTL, Lautém: Iha Misa Solenidade ba Krismadu Sarani Parokia Nossa Senhora Ranha dos Apóstolos de Luro hamutuk 542, Bispu Dioseze Baukau Dom Leandro Maria Alves hateten, Sarani sira tenki moris ho domin,damen no perdua malu nu’udar maun alin Maromak nia oan

“Ohin ita hamutuk hotu iha ne’e, atu husu Maromak nia Espíritu Santu, Nune’e bele tranforma sira sai adultu liu tan iha fiar no sai sasin ba kristu jesus ninia liafuan no vontade sira”. Tenik Bispu Dioseze Baukau Dom Leandro Maria Alves liu husi nia Omilia iha Luro, 21/08/2023

Bispu Dioseze Baukau ne’e hatutan, Iha Misa Solenidade ba loron pentekoste ka loron espíritu santu ne’e hodi fo dom espíritu santu, espíritu santu ne’e hodi fo naroman no moris ne’ebe renova, transforma no konstroi komunidade ida ne’ebé damen no hadomi malu nafatin

“Espíritu Santu ne’e fo moris ne’ebe renova, transforma no hafoun an hodi hatene Maromak no halo tuir Maromak nia vontade sira”.

“Krismadu sira tenki sai sinal domin katak hatene hadomi malu, damen malu tulun malu no perdua malu, labele halo divizionismu, labele iha egoismu, labele baku malu, konta malu, no aprende buat ne’ebé ladiak iha Komunidade”. Dehan Dom Leandro Maria Alves

Dom Pedro mos husu ba sarani hotu hodi hari’i Komunidade ne’ebe iha unidade, amizade no sente hanesan maun alin maske mai husi lian lokal ne’ebe la hanesan

Iha Misa Solenidade ne’e hetan Partisipasaun maksimu husi Autoriedade Sivil no Militar, Padre sira no madre sira hamutuk ho sarani besik rihun rua

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )