Dr.Lu-Olo Lidera Suku Haat no Dr. Ramos Horta Manan Suku Rua iha Postu Administrativu Luro

Dr.Lu-Olo Lidera Suku Haat no Dr. Ramos Horta Manan Suku Rua iha Postu Administrativu Luro

SAPNewsTL, Luro, 19 Abril 2022 : Eleisaun Presidensial Segunda Ronda Kandidatu Presidente númeru Sorteiu 1, Dr. Francisco Guterres Lu-Olo Lidera iha Postu Administrativu Luro ho votus 2399, Enkuantu Kandidatu Númeru Dr. José Ramos Horta ho votus 1941.

.Eleisaun Prezidensial segunda volta iha Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem Kandidatu ho númeru sorteiu 2, Dr.Francisco Guterres Lu-Olo hetan hamutuk votus 2399 kompostu husi Suku Afabubo : 217, Barikafa : 219, Cotamuto :709 Lakava : 327 Luro : 484 no Vairoke : 423  no kandidatu Dr. Jose Ramos Horta ho votus 1941, kompostu husi Suku Afabubo : 57, Barikafa : 441, Cotamuto :396, Lakava : 181, Luro : 770 no Vairoke : 96. 

Entretantu, Postu Administrativu Luro iha sentru votasaun no estasaun votasaun hamutuk 14 kompostu hosi suku Afabubo, Baricafa, Cotamuto, Lacava, Luro no Wairoque. Populasaun ne’ebé konsege hola parte iha eleisaun prezidensial segunda ronde hamutuk 4340.

Enkuantu, tuir observasaun husi Media SAPNewsTL nota katak eleisaun presidensial segunda volta ne’ebe realiza iha Postu Administratviu Luro la’o iha ambiente hakmatek, dame no unidade nia laran husi inisiu to’o remata. Luro, 19 Abril 2022.

Jornalista : Luis Pailofo

Editor : Geraldo da Gama

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )