Embaixador Australia Hasoru Malu Ho Presidente Autoriedade Munisipiu Dili

 Embaixador Australia Bill Costello Hasoru malu ho Presidente Autoridade Munisipiu Dili Guilhermina Filomena Saldanha Ribeiro, Dili, 04/07/2022

SAPNewsTL.Dili, 04/07/2022:  Embaixador Australia Bill Costello Hasoru malu ho Presidente Autoridade Munisipiu Dili Guilhermina Filomena Saldanha Ribeiro hodi Koalia hamutuk kona ba area kapasitasaun programa saúde nian no koperasaun Ekonomia iha rai laran.

Objetivu husi sorumutu ne’e atu asegura no hametin relasaun no kooperasaun kona ba komprimissiu hasa’e ekonomia iha Rai-Laran

“Ohin Embaisador Australia Bill Costello Hateten Dili hanesan Kapital no ekonomia barak liu iha Dili no parseria ho Nasaun Darwin ho Timor-Leste liliu kona ba atividade Ekonomia, saude nian atu ajuda no asessu diak liu no fasilidade prosedimentu, hasa’e kualidade ba sentru saúde ne’ebe mak atu ita nia povu ka komunidade sira bele asessu di’ak liu ba kualidade saúde ida ne’ebe diak liu iha rai laran”. Tenik Embaisador Australia Bill Costello ba Jornalista sira iha Dili, 04/07/2022

Embaisador Australia Bill Costello hatutan atu apoiu ba iha ekonomia Ki’ik sira no Ekonomia foun sira ne’ebe mosu  atu bele avansa di’ak liu tan

“Ita hatene ona Aviaun Regular ne’ebe semo Entre Nasaun Darwin Ho Dili no vizitor barak mai husi Australia,Turista,no ema sira buisness Komersiu bele iha liu atividade Ekonomia iha Dili, objetivu prinsupal atu mai Vizita Munisipiu Dili tanba embaixador ba ona munisipiu seluk no Dili seidauk no atu hametin mos relasaun ne’ebe mak iha”. Deha nia

Iha sorin seluk, Presidente Autoridade Munisipiu Dili Sra. Guilhermina Filomena Saldanha Ribeiro hateten Iha mos parte Turismu atu bele ajuda ita nia negosiante ki’ik sira ne’ebe mak iha ona no sira maka hakarak tebes atu tama iha Area negosiu atu nune’e sira bele ajuda

“Ita promove ona turismu no iha relasaun ekonomia ne’ebe mak iha ita mos bele ba iha Darwin atu nune’e bele promove sasan no laos de’it turista mak mai maibe ema ne’ebe halo negosiu mos bele mai”. Tenik nia

Nia hatutan Munisipiu Dili mak atu hasai lisensa no autoridade nasionál ambiente ne’ebe politikamente nivel altu husi ministériu, sekretariu estadu no haruka ona karta atu nune’e bele responde, tanba Munisipiu Dili laiha kompeténsia atu hasai lisensa Ambiental

Enkuantu Munisipiu Dili laiha inisiativa atu muda fatin ida ne’e tanba atu muda fati ne’e tenke iha estudu ida ne’ebe mak naruk tebes no situasaun atual liseiru nian governu lansa ona konkursu ida kona ba rekollamentu lixu no hein de’it lisensa ambiental ne’ebe mak fo hodi kompanhia sira hala’o sira nia servisu ho diak.

Jornalista  :  Aquelina Magalhães

Editor : SAPNewsTL

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )