Estudante UNTL, Isac Konsidera Tinan 22 Ona Povu Kontinua Moris Ho Injustisa

Imajem : Isar da Bandeira RDTL ba dala XXII. Foto : Denilia Soares

SAPNews TL, Díli- Estudante Universidade Nacional Timor Lorosa’e(Sigla UNTL)Isaac dos Santos,husi Fakuldade Direitu sente triste tanba Timor-Leste ukun a’an bá ona durante tinan 22 maibe povu nafatin halerik bá infraestrutura no edukasaun.

Estudante husi Fakuldade direitu ne’e haktuir nu’udar estudante Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL), sentimentu kontente, orgullu no agradese ba vitória independensia nian no fundamental atu bele hanoin-hetan povu nia luta ne’ebe nunka deziste hodi Luta ba liberdade no autodeterminasaun.

Maibe nia espresa sentimentu triste tanba independensia kompleta ona ba tinan 22 maibe povu ladauk sente desenvolvimentu moris iha mizéria, dikriminasaun no injustisa nia laran.

“Ohin ita hanoin hikas mártir hotu ne’ebe fó ona sira nia isin ho ran ba rain doben ida ne’e, nune’e ohin loron ita moris iha independénsia nia laran. Hanesan estudante ha’u nota katak prosesu edukasaun iha tinan hirak antes ne’e iha Timor-Leste iha dezafiu barak no progresu sira, iha esforsu signifikativu atu habelar asesu ba edukasaun no hadi’a kualidade ensinu ba ema hotu, liuliu labarik sira iha era independénsia ne’e”.Dehan Isaac Dos Santos iha Comoro kampung baru-Segunda-feira,(20/05/2024).

Edukasaun sai pilar importante, Timor-Leste nia restaurasaun ba independensia tama ona ba tinan 22 maibe edukasaun nafatin iha problema hanesan manorin sira lá sufisente hodi hanorin kada disiplina ba estudante sira. nia informa

“Dezafiu barak hanesan falta infraestrutura ne’ebe adekuadu espesialmente área rural, falta materiál dedátiku sira no formasaun ne’ebe la sufisiente ba manorin sira no iha eskola sira balun laiha manorin ne’ebe suficiente hodi hanorin kada dixiplina, aleinde ida ne’e, iha mos dezigualdade asesu ba edukasaun entre área urbanu no rurál no entre elite polítiku sira nia oan no povu opremidu sira nia oan”. Isaac dos Santos lamenta.

Imajem : Dos Santos iha Comoro kampung baru-Segunda-feira,(20/05/2024).

Estudante ne’e husu atu governu no sosiedade kontinua investe iha setor edukasaun, hodi asegura katak ema hotu-hotu asesu ba edukasaun ho kualidade, independente. edukasaun mak xave ba dezenvolvimentu nasaun ida nian no empoderamentu sidadaun sira-nian, no esensiál tebes atu sai prioridade iha Timor-Leste.

“Ha’u hakarak akresenta katak investimentu signifikativu sira halo hodi hadi’a eskola sira, formasaun professór sira no asesu ba edukasaun ba sidadaun hotu-hotu, edukasaun mak baze ba ema nia dezenvolvimentu. Governu tenke tau prioridade ba edukasaun iha sira-nia polítika no orsamentu, hodi asegura futuru di’ak liu ba timoroan hotu” Nia rekomenda

Enkuanto isac haktuir katak nu’udar futuru Timor-Leste nian no iha papél fundamentál ba konstrusaun nasaun nian ida-ne’ebé prosperu no dezenvolvidu, manifesta ita-nia potensialidade no abilidade atu halo mudansa iha sosiedade, investe tempu ba edukasaun, buka koñesimentu no dezenvolve ita-nia abilidade, hamriik metin, haka’as an nafatin hodi konkista ita-nia mehi sira.

Juventude ne’e haktuir katak Futuru Timor-Leste nian iha juventude nia liman, tanba exemplar hodi halo mudansa ba sosiedade, ho determinasaun no dedikasaun, hodi bele alkansa objektivu no kontribui ba futuru ne’ebé di’ak liu ba ema hotu, joven mak prezente no futuru Timor-Leste nian, halo diferensa ho esperansa no konfiansa.

Jornalista : Marciana da Conceição

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )