Estudante UNTL, Kuda Ai-Oan Selebra Natál & Tinan Foun 2024

Estudante UNTL, Kuda Ai-Oan Selebra Natál & Tinan Foun 2024

SAPNewsTL, Dili : Assosiasaun Akadémika Estudantil Fakuldade Engenharia Ciensia no Teknolojia, Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (FECT-UNTL) kuda ai-oan (Pucuk Merah) iha resintu Kampus Engenaria hodi selebra loron natál 2023 no tinan foun 2024

Hafoin kuda ai-oan, Presidente Assosiasaun Estudantil (AAE-FECT-UNTL) Sergio Alves da Costa haktuir, Assosiasaun Akadémika hola inisiativa ida kuda ai-oan ne’e nu’udar ai-oan natal nian no tinan foun 2024 nian ho hanoin ida katak ambiente kampus tenki matak, buras no furak ho beleza natural

“Assosiasaun deside hamutuk ho Dekadu Fakuldade Engenharia hodi sosa ai-oan (Pucuk Merah) hodi kuda iha resintu fakuldade,ho objetivu hodi selebra natál no tinan foun katak ai-oan ne’e nu’udar ai-oan natál no tinan foun 2024, ho objetivu hodi garante ambiente kampus ne’ebe matak, furak, buras ho nia beleza natural”. Tenik Presidente AAE-FECT Sergio alves da Costa ba SAPNews, Dili, 22/12/2023

Senadu Fakuldade Engenharia ne’e fundamenta, ambiente kampus ne’e importante ba estudante, staf no dosente sira, sira tenki aprende iha ambiente ne’ebe moos, seguru no komfortavel tanba ambiente ne’e mos sai fator importante ba ensinu aprensijajem

Sergio Alves da Costa hatutan, iha ámbitu natal ne’e, atu selebra loron ne’e ema hotu presiza iha konsiensia atu kontribui mos ba ekolojia katak selebra natál ho domin, karinhu no rekunhese ninia frakeza ho problema sira, hanoin oinsa bele kontribui ba moris ne’ebe nakonu ho ksolok no amizade ho ekolojia

“Natál tinan ne’e fo atensaun ba ita atu proteje mos ita nia ekolojia katak ita tenki iha domin no karinhu ba ambeinte ne’ebe saudável no fo ksolok ba ema seluk, ita tenki rekunhese katak  ita iha problema degradasaun ambiental, ema soe foer arbiru, tesi ai arbiru, poluisaun husi infraestrutura sira no makina sira halo ambiente lakon ona ninia beleza natural, situasaun ne’e fo fanun ita atu hader no hanoin  ba oin”. Sergio hateten

Lider Estudante Fakuldade Engenharia ne’e mos fo boas festas santu natál no kmanek tinan foun 2024 ba sivitas akademikas hotu iha UNTL no povu doben Timor-Leste.

“Festa diak santu natal nian, no rahun kmanek tinan foun 2024, espera natal ida ne’e, Jesus Kristu bele lori amor, karinhu, perdaun no armonia ba sivitas akadémikas iha UNTL no povu doben Timor-Leste, fiar katak ema hotu bele rekunhese ninia sala hodi la repete sala sira hanesan iha tinan oin liliu krime no violensia sira inklui injustisa sosial sira iha tinan oin”.

“Hein katak tinan foun 2024, estadu no povu Timor Leste bele sai forte no metin liu tan iha dezenvolvimentu ekonomia, sosial, politika no kultural. Hein mos katak ema hotu bele iha konsiensia hanesan hodi kontribui ba paz, estabilidade no dezenvolvimentu ne’ebe sustentavel”. Sergio dezeja

Enkuantu, Presidente Assosiasaun Estudantil ne’e mos husu ba joven sira atu estuda makaas, esforsu an nafatin hodi reziliente hasoru dejafiu no problema sira mai oin, kria damen no domin ne’ebe forte hahu husi uma laran, sosiedade no nasaun Timor -Leste tanba lailais ka tarde to’o loron ruma todan nasaun nian joven sira mak sei hulan iha kapaz hodi lori povu no nasaun ne’e ba oin.

Jornalista : Ermelinda Soares

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )