Feto Tenki Livre Husi Asédiu Iha Mundu Traballu

Feto Tenki Livre Husi Asédiu Iha Mundu Traballu

SAPNewsTL, Dili – Hakotu violensia kontra feto no labarik feto Konfederasaun Sindikatu Timor-Leste (KSTL), realiza marsa la’o ain husi edĺfisiu sindikatu Bemori to’o Largo Lecidere, hodi komemora loron 16 ativismu violensia bazeia ba jeneru

Leader Program Inisiative Spotlight Margareta Araujo informa atividade ne’e kona-ba hakotu violensia kontra feto no labarik feto sira, hanoin oportunidade ida ne’e ba mundu trabalhu katak atu halo eliminasaun violénsia asediu kontra feto sira iha servisu fatin.

“Trabalhu tenki livre husi tauk, intimidasaun no diskriminasaun, ita presija atu koalia sai hodi halakon violensia bazeia ba jeneru no asediu, hamutuk ita bele kria servisu fatin ne’ebe inklusivu, respeita no seguru” Informa Margareta Araujo, ba jornalista sira, iha Largo Lecidere, Sexta ,11/12/(2023)

Margareta Araujo konsidera, atividade la’o ain ho distansia ne’ebe dok ne’e importante ba trabalhador iha mundu trabalhu, hodi husu governu kria kondisaun dignu ba trabalhador no salariu minimu, tuir konvensaun ne’ebe governu ratifika ona oras ne’e vigor iha nasaun Timor-Leste, Tenik nia.

“Ita hatene katak iha servisu fatin violensia asedu ne’e mosu halo tauk atu koalia sai, entaun aproveita oportunidade ida ne’e, oin loron ema hotu-hotu hakilar katak violensia asediu iha mundu trabalhu ne’e ema ida la tolera, ema hotu-hotu presisa moris iha servisu ne’ebe seguru saudavel no dignu ba ema hotu-hotu”. Nia sublinha

Margareta Araujo, argumenta, ativismu ho trabalhadores sira hakarak husu governu,primeiro ratifika konvensaun 190 no husu mos sira nia direitu ba renumerasaun ba salariu tanba sira mos luta dala barak konaba renumerasaun ne’e.

“Trabalhador ita hotu-hotu inklui ha’u, ita hotu-hotu ne’ebe mak servisu ita sai trabalhador ne’ebe mak iha mundu trabalhu, ita hotu-hotu tenke hakilar ba buat ne’ebe lalos, ita husu ita nia direitu atu ema hotu-hotu bele tau matan no mos fo oportunidade no atividade oin mos loke ema hotu-hotu nia hanoin”.

“Oportunidade ba feto iha mundo trabalhu ne’e mos hanesan ho mane sira, ema hotu-hotu nia atensaun ba loron ida ohin,hein katak tina-tinan wainhira komemora nafatin hakilar ba asuntu sira kontra violésia bazeia ba jéneru”.

Iha fatin hanesan, Prezidente KSTL Almerio Vila-Nova, haktuir, sindikatu sira sempre hare ba direitus trabalhador sira liu-liu asuntu problema salariu minimu trabalhador, proposta iha ona governu maibe la iha resultadu.

“Preokupasaun trabalhor sira hotu-hotu liu-liu trabalhador feto sira tanba trabalhador feto mak vulneravel iha problema salarial, ita identifika trabalhador feto barak maka ho servisu tinan naruk nia laran maibe sira vensimentu ne’e ho salario minimu 115 dolar balun simu menus liu salario minimu”

 

“Tan ne’e mak iha komemorasaun 16 dias ativismu ne’e organizasaun sindikatu hotu hamutuk ho KSTL hakarak koalia maka’as liu ba iha asunto rua ida koalia konaba ratifikasaun konvensaun 190 eliminasaun violasaun iha mundo no problema salario minimu ba trabalhador”.

 

Entretantu, antes ne’e Sekretariu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) Rogerio Mendoça afima katak guvernu sei haree hikas salariu minimu ba traballador sira iha tinan oin.

 

Jornalista: Jonh Marito

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )