Genie & Bere-Hala Hetan Fiar Husi Foinsa’e 63 Sai Parlamentu Foinsa’e

Genie & Bere-Hala Hetan Fiar Husi Foinsa’e 63 Sai Parlamentu Foinsa’e

SAPNewsTL, Lautem : Foinsa’e 66 partisipa iha kampanha no Eleisaun ba Membru Parlamentu Foinsa’e Nian (PFN), iha Diskursu Administrador Postu Administrativu Luro Augusto Ramos Branco hateten, Foinsa’e sira tenki badinas hola parte iha programa sira hodi aprende no prepara an ba futuru

“Ha’u agradese ba Foinsa’e sira ne’ebe mai partisipa iha programa Parlamentu Foinsa’e nian, imi foinsa’e sira tenki badinas aprende, partisipa ativu iha programa sira oioin ne’ebe mai hodi prepara an diak liu tan ba futuru”. Tenik Administrador Postu Luro, Augusto Ramos Branco liu husi nia Diskursu iha Salaun Administrasaun Luro, 15/11/2023

Iha fatin hanesan, Diretor Eskola Ensinu Baziku Tomas da Costa husu Kandidatu sira hodi hatudu mentalidade, disciplina, pasiensia no onestidade iha fatin ne’ebe deit

“Ha’u husu imi tenki hatudu imi nia Responsabilidade, mentalidade, hatudu disciplina, pasiensia no onestu iha fatin ne’ebe deit mak imi iha, imi tenki estuda makas no luta ba manan konfiansa iha futuru”. Diretor Tomas da Costa

Kandidatu Eleitu Ginie Esmeralda da Costa sente kontente tanbe husi feto 48 ne’ebe Kandidatu konsege hili nia sai manan maioria simples hodi representa Luro sai membru Parlamentu Foinsa’e ba periodu 2024-2026

“Ha’u sente kontente tebes tanba bele hetan konfiansa husi maluk foinsa’e sira ho votus 11 husi Feto 48, Ha’u fiar katak ba oin sei esforsu hodi aprende ho didiak nune’e bele fasilita fali formasaun ba luro oan sira”. Nia dehan

Nelson Bere-Hala da Costa mos agradese ba Foinsa’e hamutuk 61 ne’ebe hola parte iha Eleisaun ne’e no fo fiar hodi nia bele manan ho votus 19 husi votus 63.

“Ha’u agradese ba maromak no Ha’u nia belun sira ne’ebe Kandidatu maske sira la manan maibe ida ne’e hanesan prosesu aprende ida ne’ebe fo espasu ba ita atu aprende oinsa bele forte liu tan ba futuru”. Nelson Bere-Hala hateten

Serimonia ne’e partisipa husi Representante Foinsa’e sira husi kada Suku, Xefe Suku sira, kordenador eskola no Diretor eskola sira iha Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )