Halo Tinan 23 ! Lere Anan Husu PD Ukun Ho Domin & Responsabilidade

Imajem : Jeneral Lere Anan Timur iha Sede Nasional PD Kolmera, 15/06/2024. Foto : Dircia Baptista Belo

SAPNewsTL, Dìli – Durante selebrasaun aniversariu PD ba dala XXIII ne’e ho tema ‘Tane ukun rasik an no hatutan eroi sira nia mehi’, Jeneral Lere Anan Timur haktuir Partido Demokratiku (PD) laos ema seluk, ema let ka ema baibain mak hari’i, maibe  Partidu Demokrátiku (PD) mesak revolusionais, intelektuais, joven sira hadomi ninia rai no povu, revolusionais ne’ebe moris iha situasaun difícil hakotu an no vida atu servi nasaun ba povu tan ne’e tenki ukun ho domin no responsabilidade.

Jeneral Lere Anan Timur dehan, ohin loron ema hotu moris iha nasaun ne’ebe livre no independente hanesan uluk Saudosu Fernando Lasama dehan katak ‘diak liu lakon titulu duke lakon nasaun’, ohin imi mesak jerasaun patriota, tan ne’e Partido Demokratiku (PD) presiza esforu hodi lori nasaun ne’e ba oin.

“Ohin loron ita moris iha demokrasia maibe demokrasia iha dixiplina, ita labele uza los deit demokrasia maibe uja mos dixiplina, ohin loron ita hotu-hotu akompanha situasaun politiku, sosial no ekonomia, ita hotu-hotu haree ho matan, ran fakar iha Fatima, Portugal, ita nia tribunal julga, se mak sala, maibe la haree nia kauza ne’e saida”. Tenik Jeneral Lere Anan Timur liu husi diskursu iha Sede Nasional PD Kolmera, 15/06/2024

Jeneral Lere Anan Timur konsidera Partido Democrático (PD) ninia dirijente sira laos ema seluk ka ema let, mesak herói ba ukun rasik an ne’e mak hamutuk hari’i Partidu ne’e tanba hadomi ninia povu no nasaun. ohin loron hetan liberdade tanba  atus ba atus rihun ba rihun ne’ebe fo an no fo nia vida tomak maka Timor -Leste sai independente iha mundu rai klaran.

“Agora ita buka moris foun,Ami veteranos Tinan 24 iha ai-laran tinan naruk, dalan mos naruk, molok ukun rasik an hamaran sira nia mate sama sira nia ran hasa’e bandeira independência ka ukun rasik an, Partidu Demokratiku (PD) laos ema kualker sidadaun Timor mak hari’i, PD iha responsabilidade hodi servi npovu no nasaun, ukun ita nia povu, haree ita nia inan aman sira ne’ebe sei  kiak no mukit, Ukun ho fuan, domin no resposabilidade”. Jeneral Lere Anan Timur hateten

Imajem : Presidente PD Mariano Assanami Sabino iha Sede NasionAl Pd Kolmera, Dili, 15/06/2024. Foto : Dircia Baptista Belo

Presidente PD Mariano Assanami Sabino afirma, Partidu Demokratiku (PD), hakarak demokratiza setor hotu-hotu, PD nia vizaun klaru ona katak tenke demokratiza sosial, politika, instituisaun no infraestutura katak, buat hotu ne’ebé halo ne’e halo ba povu, sira tenke sai sentru no autor, labele halo buat ida ba grupu ka elite ida, maibé buat hotu ne’ebé halo tenke iha benefisiu ba povu.

“Partidu Demokratiku nia vizaun klaru tiha ona katak ita tenke demokratiza, sosial ,politika, instituisaun no infraestutura sira, katak buat hotu-hotu ne’ebé halo ne’e ba povu, povu mak sai sentru no autor, povu tenke partisipa no povu tenke iha laran, labele halo buat ida ba grupu ka elite ida, maibé buat hotu-hotu ne’ebé halo tenke iha benefisiu ba povu no nafatin konvida sira iha laran, partisipasaun povu tenke kontinua no ba beibeik, ida ne’e maka partidu Demokratiku hakarak demokratiza setor hotu-hotu”. Presidente PD Mariano Assanami Sabino deklara

Enkuantu, Partidu Demokratiku (PD) hakarak hametin  rekonsiliasaun ne’ebe identiku ho unidade nasional ho ispiritu hun ida, abut ida, povu ida, iha rai Timor ida deit, nune’e sai forsa ida hodi hari’i Timor foun ida ba Timor-oan hotu.

Partisipa iha serimonia aniversariu ne’e maka Estrutura Nasional PD, Kuadru sira, militante sira, Presidente CCI-TL Jorge Serano, Jeneral Lere Anan Timur, Representante Partidu CNRT, Padre Joel inklui konvidade sira seluk.

Jornalista : Dircia Baptista Belo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )