Ho Matan-Ween ! Jenifer Rekunhese Susesu Ne’e La Fasil

Ho Matan-Ween ! Jenifer Rekunhese Susesu Ne’e La Fasil

SAPNewsTL, Dili : Hafoin simu graduasaun iha Institute Of Business (IOB) Faluldade Informasaun no Komunikasaun Teknolojia, Departamentu Gestaun Informátika, Jenifer Maria Pedruco Ximenes ho matan-ween fo agradese ba aman maromak, familia hotu ne’ebe apoia nia hodi luta to’o hetan graduasaun

“Agradese ba Aman Maromak tanba ho nian grasa, forsa no ispiritu sabedoria bele tulun no ohin gradau iha IOB, la haluha agradese ba mos ba ha’u nia mama hamutuk ho ha’u nia familia sira liliu tiu, tia, apa kiik, ama kiik sira hotu, susesu ida ne’e la fasil, se sein hetan apoia husi imi familia sira”. Hateten Graduada IOB Jenifer Maria Pedruco Ximenes liu husi nia diskursu iha serimonia agradesimentu iha Pantai Kelapa Dili, 19/12/2023

Graduada Jenifer Maria Pedruco Ximenes hatutan, atu konkretiza mehi la ses husi dejafiu, problema, terus no susar oioin, wainhira tama iha universidade tantu institutu sira

“Mehi ne’ebe ohin realiza ne’e la ses husi difikuldade, problema no dejafiu sira oioin, iha mundu akademiku la fasil duni atu realiza ita nia mehi ka gradusaun hanesan saida mak ita imajina maibe nakonu ho terus no susar oioin”. Jenifer Maria Pedruco Ximenes sita liafuan ne’e ho matan ween.

Graduada IOB ne’e dehan, atu sai ema ne’ebe susesu presiza hetan apoia ho esforsu liliu familia sira nian apoia ne’e importante tebes tanba la ho apoia husi familia, susesu ne’e labele hetan.

“Ha’u nia motto dehan, ‘Atu sai ema ne’ebe susesu, presiza apoia ho esforsu hafoin ita bele liberta mehi ne’ebe hakerek iha fuan’, katak atu konkista futuru ne’ebe diak no susesu tenki apoia ho esforsu no dedikasaun tanba susesu ne’e la fasil, motto ne’e nu’udar palavra motivasaun ne’ebe ha’u kaer hodi luta ba mehi ne’ebe ohin sai ona realidade”. Jenifer Maria Pedruco Ximenes siblinha

Graduadu ne’e mos akresenta, iha mundu akademiku, kada estuda presiza iha boa vontade, iha osan no oferese tempu hodi aprende liliu tahan an hasoru difikuldade sira.

Graduada IOB ne’e mos aprofunda atu sai ema ne’ebe kampiaun ba susesu tenki halakon ida-idak baruk ten hodi aprende no hakaas an nafatin tanba susesu ne’e la fasil hanesan ida-idak imajina liu husi nia prediksaun ka imajinasaun.

 

“Atu manan na’in (kampiaun) ba ita nia susesu, ita tenki halakon uluk ita ida-idak nia baruk ten sira, estuda no aprende nafatin ho pasiensia, hakaas an no orasaun beibeik tanba susesu ne’e difisil tebes la hanesan ho sa mak ita ida-idak imajina.” Jenifer Sublinha

 

Jenifer Maria Pedruco Ximenes estuda iha Institute of Business (IOB), Fakuldade Informasaun no Komunikasaun Teknolojia, Departamentu Gestaun Informatika iha tinan 2019, graduada feto foinsa’e ne’e husi Postu Administrativu Luro, Munisipiu Lautém.

Jornalista : Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )