Kareta Soke Malu, Pasajeirus Hetan Kanek Ran Fakar Suli Ba Rai

Imajen Kareta Mikrolete soke ambulansia no taka fila iha area Hera-Metinaru, 23/11/2022. Foto : Akai Ramos (Sosial Media)

SAPNewsTL, Dili, 23/11/2022 : Kareta Ambulansia ho marka 07-005  no Mikrolete ho Marka 37-521, iha tuku rua lorokraik Kuarta-Feira ne’e, Mosu asidente kareta rua soke malu Entre Ambulância no Mikrolete Soke Malu, Iha Akontesimentu ne’e, Ema nain rua (Feto ida no Mane Ida) monu sai husi kareta, Resulta Ran fakar suli iha estrada klaran.

Tuir Irformasaun ne’ebe SAP News Timor Leste asesu katak daudaun ne’e vítima sira lori ona ba Ospital Nasionàl Guido Valadares Dili, entre sira feto ida mak la konsege salva nia vida tanba ulun nakfera, ran suli husi ibun no inus, inklui tohar iha liman, Enkuantu Vítima Sira seluk sofre hó kanek ne’ebe grave no perigozu

Imajen Ambulansia ho marka 07-005 monu sai husi estrada, wainhira soke mikrolete ho marka 37-521, Foto : Akai Ramos

Entretantu, Mikrolete Refere Tula Sasan nakonu husi Dili Ba Baukau-Baguia, Enkuantu, Ambulância refere husi Baguia-Baukau Mai Dili. Asidente ne’e akontese iha area entre area Raihenek-Mutin Hera, Munisipiu Dili. Kareta Ambulânsia monu sai husi estrada hafoin Soke Mikrolete, no Mikrolete Refere Soke no Taka Fila iha estrada klaran.

Tuir Informasaun Ne’ebe SAP News Asesu katak Ema Ida (Feto Ida) La Konsege Salva Nia Vida, Matebean refere (Naran Shyla) Servisu iha Ospital Referal Baukau, Portantu, Sira Seluk Evakua Ona ba Hospital Nasionál Guido Valadares Dili

Imajen Matebean Shyla mou iha estrada klaran

Iha Fatin Akontesimentu, Marka Mos presensa, husi F-FDTL, Polisia Nasional Timor Leste no Unidade Polisia Marítima, Husi Parte Saúde Inklui Komunidade Balun hodi apoia no Fasilita vítima Sira husi Fatin Akontesimentu ba ospital.

Jornalista  : Marcela Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )