Kria Paz & Estabilidade ! Komunidade Alahira Loke Jogu Halibur Juventude Lautém

Kria Paz & Estabilidade ! Komunidade Alahira Loke Jogu Halibur Juventude Lautém

SAPNewsTL, Lautem: Iha Munisipiu Lautem, Postu Administrativu Luro, Suku Luro – Aldeia Alahira realiza jogu amizade ho objektivu atu halibur juventude hotu-hotu hamutuk hodi kria paz no estabilidade

Tuir Xefe Aldeia Alahira Oscar Faria iha intrevista hateten Aldeia Alahira Aldeia ida ne’ebe izoladu tebes dook husi Suku dook husi Postu maibe ho inisiativa juventude bele halibur malu iha Aldeia ne’e hodi bele realiza jogu amizade.

“Ha’u hatene katak ha’u nia Aldeia Alahira ne’e areia Ida areia rural atu halibur ba ita nia juventude sira ne’e difisil la halimar maibe hanoin katak mezmu ke iha area rurais maibe juventude sira ho inisiativa rasik bele realiza jogu amizade ida ne’e”. Dehan Xefe Aldeia Alahira Oscar Faria ba jornalista Midia SAPNewsTL hafoin halo abertura ba jogu amizade iha Alahira-Dirimuni, 13/12/2023

Xefe Aldeia ne’e hatutan maske sira iha area remotas maibe tanba hakarak halibur joven hotu-hotu nune’e sira realiza jogu amizade konvida joven sira husi Postu.

“Jogu ne’e realiza tanba inisiativa husi joven Alahira hamutuk ho inan aman oinsa para bele realiza jogu ne’e maske Aldeia Alahira ne’e husi Suku Luro maibe konvida mos husi Suku sira husi Postu seluk”. Tenik Oscar

Xefe Oscar garante jogu amizade ne’e realiza sei nafatin manten paz la’o nafatin ho harmonia to’o jogu ne’e remata.

“Ha’u garantia jogu ida ne’e sei susesu la’o ho harmonia to’o jogu ne’e remata”. Nia garante

Iha fatin hanesan, Komisaun Organizadora ba Jogu Amizade Prezidente Fluzencio Ximenes informa jogu amizade ne’e realiza tanba inisiativa husi juventude sira, inan aman ho autoridade lokal ho objektivu atu hasa’e kunesimentu jogu iha area futebol no halibur juventude atu kria paz no estabilidade

“Jogu ida ne’e hala’o inisiativa husi Juventude hamutuk ho inan aman ho autoridade lokal mak ami loke eventu ida ne’e, ho objektivu mak atu halibur Juventude hotu-hotu para atu kria paz no estabilidade, atu halibur joven hotu para hatudu sira nia talentu no hasa’e sira nia kunesimentu iha modalidade futebol nian”. Nia hatete

Prezidente Komisaun ne’e afirma klube sira ne’e partisipa iha jogu ne’e hamutuk sanulu mai husi Postu Lospalos, Iliomar no Luro rasik.

“Klube hamutuk sanulu maibe husi Suku no Postu ketak-ketak husi Postu Luro, Postu Lospalos no Postu Iliomar iha ne’ebe husi Postu Lospalos hamutuk Klube rua, Postu Iliomar klube rua no Postu Luro mak hamutuk klube neen”. Nia informa

Fluzencio hameno nasaun nia indepedensia ne’e liu husi dalan ne’ebe difisil liu husi herois sira no inan aman sira nia luta mak ohin loron bele goja liberdade no demokrasia tanba husu atu mantein paz no estabilidade hodi kontribui ba dezenvolvimentu nasaun nian.

“Ha’u nu’udar joven da husu ba maluk joven sira ne’ebe namkari iha teritoriu Timor laran tomak mai ita hamutuk kontinua ita nia herois sira nia obra no harii paz, estabilidade iha ida-idak nia fatin hodi kontribui ba dezenvolvimentu nasaun nian”. Nia tatoli

Prezidente Komisaun ne’e mos husu ba guvernu liuliu Ministeriu Juventude Desportu Arte no Kultura atu haree mos juventude sira iha area remotas atu bele transforma joven sira nia mentalidade hametin juventude sira nia unidade liu husi aktividade desportiva.

“Husu ba Ministeriu relevante liuliu MJDAK atu tau matan mos ba ami juventude ne’ebe mak iha area rural tanba ami iha talentu maibe presiza iha fasilidade tanba ne’e husu atu apoiu atu fasilita joven sira iha area desportu hodi bele hasa’e talentu joven sira nia no hametin amizade”. Nia husu

Entretantu, Klube sira ne’e partisipa iha jogu modalidade futebol ne’e mak hanesan FC. Unidade A ho FC. Unidade B, FC. JMF, FC. Alfanova, FC. Alahira, FC. Samalari husi Postu Luro nomos FC. Laiara ho FC. Cacavei husi Postu Lospalos inklui FC. Ilimutu ho FC. Darma husi Postu Iliomar

Enkuantu, jogu amizade ne’e hala’o abertura iha 13/12/2023 no sei remata iha 31/12/2023.

Jornalista: Luis Pailofo
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )