ME Asina Ona Dokumentu Ba Pagamentu Professór Kontratadu

ME Asina Ona Dokumentu Ba Pagamentu Professór Kontratadu

SAPNewsTL, Dili: Hafoin hala’o reunião kona ba planeamentu Ministériu Edukasaun ba tinan letivu 2024, Ministra Edukasaun Dulce Maria de Jesus informa, nia parte asina ona dokumentu ba pagamentu professór kontratadu maibe sei iha prosesu nia laran

Ministra Edukasaun ne’e hateten pagamentu ba professor kontratadu sira, Nia parte asina ona dokumentu maibe sei iha prosesu hodi halo pagamentu

“Profesor kontratadu tenki garante ho lista prezensa katak ema ne’e hanorin iha eskola ne’eba, se nia laiha lista prezensa mesmo nia iha kontratu ida iha Ministériu Edukasaun, hanesan empregador iha obrigasaun atu selu ema ne’ebe mak asina kontratu ho Ministériu Edukasaun maibe mos tenki iha evidensia mak foin bele halo pagamentu, talvezs atrazu tanba sei iha prosesu atu rekolha dokumentos sira”. Dehan Ministra Edukasaun

Iha parte seluk, Governante ne’e informa sei enkaixa edukasaun seksualidade ba kurikulum edukasaun hodi hanorin estudante sira tanba edukasaun seksualidade iha ona programa nonu guvernu konstitusional

“Edukasaun seksual enkaixa iha polítika IX governu atu sai kurikulum hanorin iha eskola maibe, kurikulum nasional de base iha ona materia ne’ebe mak atu ko’alia kona-ba ba laiha tolerânsia violênsia bazeia ba jeneru, hanorin buat barak ne’ebe maka halo labarik sira kompriende kona ba nia isin oinsa atu protege nia an oinsa mak moris iha vida sosial”. Nia dehan

Ministra Fundamenta, Edukasaun seksual materia ida neebe nia integradu iha materia sira seluk hanesan hanorin etika ba labarik ida mos halo labarik bele hatene respeitu malu, kuidadu nia isin lolon liu liu ba ensinu báziku, oinsa bele respeita nafatin kultura Maibe no hanorin labarik sira atu komprende respeita sira nia an rasik

Jornalista: Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )