MS-Pradet Ho Embaixada Japaun  Inagura Uma Seguru Ba VVD-S

MS-Pradet Ho Embaixada Japaun Inagura Uma Seguru Ba VVD-S

Imajen: Ministra Saúde Odete Maria Freitas Ho Embaixador Japaun Ba Timor-Leste Iha Inagurasaun Uma Seguru Ba Vitima Violensia Domestika no Seksual Iha Bairo-Pite, Dili kuarta 15/03/2023.

SAPNewsTL DILI – Ministeiru da Saude (MS) hamutuk ho Embaixador Japaun no organizasaun Pradet inaugura uma seguru ba feto no labarik feto sira Vitima ba Violasaun domestika no Seksual hodi atu nune’e vitima sira bele hetan fatin seguru.

“Ita inagura fatin seguru ne’e Ita nian numeru violensia domestika no abuzu sexsual as, vitima sira dalaruma sira la seguru iha sira nia uma rasik provizoramente sira bele mai hela iha fatin ne’e para mediku sira no parteira sira husi pradet mak iha ona treinamentu ba oinsa atu bele fo konselamentu ba sira ne’ebe seguru liu ba sira” dehan MS Odete Maria Freitas Viegas iha Bairo-pite, Dili kuarta (15/03/22).

Ministra hatutan, bainhira iha violasaun seksual no domestika ruma, sira hari’i uma mahon ida ne’e atu bele fo fatin seguru ba vitima sira tanba fatin konsolamentu ba sira tanba iha fatin seguru ne’e iha ona pesoal saúde husi organizasaun pradet atu halo atendimentu ba sira ne’ebe hetan ona treinamentu husi MS hamutuk ho parseiru sira.

 Iha fatin hanesan embaixadora Japaun Kimura Tetsuya hatete, sira hakarak promove konseitu ida naran seguransa tanba hakarak ajuda ema vulneravel hamutuk ho organizasaun Pradet.

“Ami hakarak promove konseitu ida naran seguransa humana tanba ami hakarak ajuda ema vuneravel sira tan ne’e ami kopera hamutuk ho pradet hodi bele alkansa ami nian objetivu ida ne’e liu husi hari’i uma mahon ba vitima violensia domestiku no seksual”, tenik embaixador Japaun 

Embaixador Japaun akresenta tan, orsamentu sira suporta ba uma hakmatek ne’e ho montante 90, 895 USD ba servisu direitu feto no labarik feto sira hodi bele proteje situasaun difisil ida ne’e, sira hakarak kopera ho sosiedade sivil hodi bele jere projetu ne’e bele ajuda feto no labarik feto sira

Iha sorin seluk diretor Pradet Manuel dos Santos dehan, uma ida ne’e nian luan metru 14 nia naruk 16 m, iha kuartu neen kuartu rua ba sala ezaminasaun mediku nian kuartu tolu ba kliente, kuartu ida ba sala akonselamentu, uma ne’e estabelese mos ba kliente no iha mos haris fatin no sala ba reablitasaun karik inan feto no labarik sira mai fatin ne’e livre ba sira atu nune’e labarik sira bele movimentu no fo konsolamentu ne’ebe diak, no propriu ba maluk kliente sira.

Diretór afirma tan, rekursu tekniku iha pradet ne’e hamutuk 50 resin atu halo servisu atendementu ba maluk vitima violensia domestika no seksual ne’ebe abandonadu, sira nia programa dalan ninin mos sei kontinua kada semana hala’o kuidadu primariu lori hahan, bee, roupa no hahan, hare sira nian kondisaun no sira moras karik lori ba hospital halo tratamentu, halo ligasaun ho sira nia familia bele kopera atu bele lori sira fila ba familia atu hetan atensaun masimu, programa dalan ninin hala’o husi 2017 to’o agora klinte nain-197 ne’ebe indentifiku ona, iha nain-20 mak pradet halo koperasaun ho familia lori fali ona ba sira ho familia no servisu hamutuk ho familia lori ba simu tratamentu fasilidade saude nian.

Reportajen: Esmeralda da Silva 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )