Parabeniza Guvernu Foun, Kardeal Virgilio Husu Ukun Ho Fuan No Domin

Parabeniza Guvernu Foun, Kardeal Virgilio Husu Ukun Ho Fuan No Domin

SAPNewsTL, Dili : Hafoin Partisipa iha Proseisaun ne’ebe Selebra Loron Corpo de Deus husi Balide to’o Lesidere, Dom Virgílio Kardeal do Carmo da Silva SDB fo parabéns ba Guvernu foun ne’ebe sei servi povu durante tinan lima mai

Iha Intervista Dom Virgílio Kardeal parabeniza ba Membru Guvernu foun sira ne’ebe sei kaer ukun ba tinan lima Mai, Guvernu ne’ebe tenki rona povu nia halerik, terus no Susar Ne’ebe povu Hasoru

“Uluk nanain fo parabens ba Governu foun no hodi sarani tomak Nia naran ohin ita selebra loron korpu de Deus, Ita sarani hotu fo parabens ba membro Governu foun sira ne’ebe mak atu kaer ukun iha tinan 5 mai bele rona povu nia terus, susar no halerik sira”. Tenik Dom Virgílio Kardeal do Carmo da Silva liu husi intervista, Iha Lesidere Dili, 08/06/2023

Dom Virgílio mos husu Ukun nain sira atu Guverna povu no nasaun ne’e ho fuan Domin

“Ita halo orasaun ba sira atu ukun ida ukun ho fuan no domin ida ne’ebe Maromak nian no tenki rona povu nia halerik, terus, mukit tanba haree povu barak mak sei halerik ba estrada, Ponte, eletrisidade no bee moos, ita fiar katak iha tinan 5 ne’e povu sei hakilar, haksolok no kontene tanba Sira Nia votus ne’ebe sira fo ne’e la saugati iha tinan 5 nia laran”. Nia husu

Jornalista: Marcela Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )