PDC Sei Kria Kampu Servisu No Bolsa Estudu Ba Joven Sira

PDC Sei Kria Kampu Servisu No Bolsa Estudu Ba Joven Sira

SAPNewsTL,Baucau: Partido Democrata Cristão (PDC) hala’o mini kampana iha Munisipiu Baucau, Postu Administrativu Venilale, Suku Waioli, Prezidente PDC hateten wainhira hetan asentu iha parlamentu nasional sei kria empregu ba povu liliu juventude sira hanesan servisu domestiku no rai liur, moderniza Sistema kuda no kolleta produtu local.

Iha diskursu Prezidente Partido Democrata Cristão (PDC) Francisco de Araújo haktuir PDC sei kria servisu ba joven sira wainhira hetan asentu iha parlamentu nasional hodi kaer ukun no sei moderniza sistema kuda no kolleta produtu local ba agrikultor sira.

“Kriasaun empregu ba povu liuliu ba joventude sira liu husi dalan rua mak hanesan servisu domestiku no rai liur, suporta inisiativa no kreatividade ne’ebe orienta ba kriasaun auto-empregu haforsa servisu agrikultura iha Suku no Aldeia, apoiu ba material ba to’os nain sira hodi moderniza Sistema kuda no kolleta produtu local”. Tuir Prezidente Partido Democrata Cristão (PDC) Francisco de Araújo iha mini kampanha ne’ebe hala’o iha Munisipiu Baucau, Postu Administrativu Venilale, Suku Waioli, Kinta-Feira, 5/05/2023.

Prezidente ne’e hatutan kona-ba servisu iha rai liur kontinua konvense ho nasaun viziñu sira inklui nasaun doador sira hodi halo akordu bilateral atu haruka traballador ba rai liur ho justu, tuir méritu no kritériu minimu ho balansu tuir reprezentante Munisípiu no Postu sira nomos fasilita formasaun ne’ebe kualidade

“Fasilita sentru formasaun nasional no lokal sira hodi oferese formasaun ho kualidade tuir padraun bazeia ba nesesidade merkadu husi liur no rai laran, kria kondisaun ba investimentu Timor oan sira husi liur atu uza sira nian kapasidade, abilidade no kunesementu atu kontribui ba dezenvolvimentu iha Timor Leste, 5-10% total forsa traballu iha rai liur haforsa investimentu setor industria iha Timor Leste, asegura no garante trabaladór ba rai liur tuir lei no forsa servisu trabaladór nian, sein deskriminasaun”. Dehan Prezidente PDC

Francisco aumenta, sei aloka orsamentu sufisiente ba autoridade lokal sira hodi kria servisu no dezenvolve Suku no Aldeia nomos transforma insentivu autoridade local sira nian ba salariu mensal.

“Aloka orsamentu sufisiente to’o 250 mil kada tinan ba lideransa komunitaria, jere hodi kria empregu no dezenvolvimentu iha suku no aldeia, transforma insentivu lideransa komunitaria nian ba salariu mensal no atribui salariu 13 ba sira, valoriza servisu komun ne’ebe kontribui ba valor humanidade no garante ekonomia familiar iha sosiedade valoriza servisu feto nian iha sosiedade no iha familia, nu’udar objetu ida ne’ebe iha direitu no responsabilidade hanesan, valoriza valor servisu kamponeze, kiak sidade, trabaladór local, ne’ebe garantia no kontribui ba ekonomia sustentabilidade no garantia setor produtivu”. Nia Sublinha

Iha fatin hanesan Sekretariu Jeral Partido Democrata Cristão (PDC) Geraldo Ximenes Sarmento hatutan, wainhira PDC hetan asentu iha eleisaun parlamentar ne’e hakarak hadia infraestrutura, halo dezenvolvimentu husi Suku no Aldeia hodi lori povu ba moris diak.

“Hakarak hadia dezenvolvimentu husi Suku no Aldeia hakarak mos hadia infraestrutura husi Aldeia hafoin to’o iha suku tamba haree ita ukun tinan naruk ona ita nia estrada iha aldeia no suku nafatin kontinua aat, eletrisidade mate lakan iha area ne’ebe mak mais rural, PDC nia hakarak povu sira tenki moris ho diak”. Geraldo teni

Geraldo akresenta, PDC mos iha hanoin atu oferese mos bolsa estudu ba joven no mos fo kreditu ba joven sira hotu nune’e ita nia joven sira bele asesu ba iha edukasaun ho diak, tanba joven barak hapara sira nia estudu hodi la kontinua eskola tanba inan aman sira laiha kbiit hodi suporta sira nia eskola.

“Ita hare joven barak mak hakotu sira nia estudu tamba inan aman la iha kbiit atu haree sira nia eskola ho ida nee PDC iha programa ida hakarak fo bolsa estudu ba joven sira”. Nia hatete

Jornalista: Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )