Pe. Tiago : Halo Mudansa Ba Suku, Hili Kandidatu Ne’ebe Iha Kapasidade

Pe. Tiago : Halo Mudansa Ba Suku, Hili Kandidatu Ne’ebe Iha Kapasidade

SAPNewsTL, Lautem: Relasiona ho Eleisaun Líderansa Komunitáriu ne’ebe sei realiza iha loron 28 Fulan Outubru tinan ne’e, Amo Administrador Parokia Luro Pe. Tiago Soares da Costa hateten demokrasia fo liberdade ba ema hotu sai lideransa Suku maibé tenke iha vizaun no misaun ne’ebé di’ak hodi bele dezenvolve nia Suku

Tuir Amo Administrador Parokia Luro, Pe. Tiago Soares da Costa iha intrevista haktuir iha nasaun demokratiku fo liberdade ba ema atu kandidatu nia an ba lideransa komunitaria maske haree mos ba kultura tradisional maibe tenke iha kompetisaun suku atu halo mudansa ba Suku

“Ita respeita liurai tradisional maibé haree mos katak ita tenke iha kompetisaun ba Suku sira seluk kuandu ita kaer ukun mak Suku seluk la’o ba oin maibé ita la la’o ida ne’e problema”. Dehan Amo Administrador Pe. Tiago Soares da Costa iha nia rezidensia, 11/10/2023.

Pe. Tiago hatutan demokratikamente ema hotu iha direitu atu kaer ukun maibe haree mos ba ninia kapasidade lideransa ba ninia vizaun no misaun ne’ebe iha atu bele lidera Suku


“Ema hotu-hotu iha direitu atu kaer ukun maibé ita tenke haree katak ema ne’ebé iha kapasidade lideransa tantu feto ka mane atu bele ukun ita mos tenke fo konfiansa fo fiar ba nia, tenke haree mos ba sira nia vizaun no misaun, ne’ebe sira tenke hatudu sira nia kapasidade no fuan bo’ot hodi lidera Suku,”

“Kuandu sai Xefe Suku ona la’os haree kor partidu no ba buka de’it nia emar sira ne’e la’e, iha Suku laran ne’e sai aman ba hotu-hotu, atende ema hotu-hotu ho responsabilidade no honestidade”. Tenik Amo Tiago


Padre Paroku Luro ne’e mos husu ba povu iha suku ida-idak atu hili lideransa ne’ebé iha kapasidade no iha fuan ne’ebe bo’ot atu bele dezenvolve Suku

“Haree ba oin buka atu dezenvolve ninia Suku, hili Xefe Suku ne’ebe iha hanoin hamutuk ho nia komunidade hodi dezenvolve no halo buat ruma ba Suku ne’e, hakarak Suku ne’e iha mundansa tenke hili ema nebe iha kapasidade, maibe iha kapasidade ne’ebe iha fuan no kakutak, kuandu kakutak joga maibé fuan ne’e do’ok ida ne’e ladun di’ak”. Nia hameno

Entretantu, Aman ba sarani Parokia Luro ne’e mos husu ba komunidade sira atu hili lideransa sira ho ho responsabilidade atu wainhira hetan konfiansa bele servisu hamutuk hodi dezenvolve Suku ba oin

“Ita kuandu hili ema la’os hili de’it depois ema ne’e atu halo programa konvida ita atu mai hamutuk hodi halo dezenvolvimentu ba ita nia Suku ne’e dalaruma ita se kotuk hanoin dehan Xefi Suku, ita brani hili ema maibe ita la suporta ba nia atu halo buat ida iha Suku tuir nesesidade ne’ebé presiza ne’e difisil atu la’o ba oin”. Nia hakotu

Enkuantu, Kandidatu Xefe Suku sira sei submete sira nia kandidatura ba Komisaun Suku iha loron 13 Fulan Outubru no Eleisaun iha loron 28 Fulan Outubru tinan ne’e

Jornalista: Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )