PR Horta Simu Karta Kredensial Husi Embaixador Xina

PR Horta Simu Karta Kredensial Husi Embaixador Xina

SAPNewsTL,Dili : Presidente Repúblika José Ramos Horta simu karta kredensial husi Embaixador Extraordinária ho Plenipotensiariu Republika Popular Xina S.E Wan Wenli

Tuir Embaixadora Extraordinaria no plenipotensinariu Popular Cina Wang Wenli hateten karta kredensial ida ne’e hanesan servisu ida ne’ebe durante ne’e nia Enkaregadu negosiu halo durante fulan hirak liu ba.

“Embaixadora mos Haktuir Relasaun entre Ilha Timor no Xina mai husi Komersiu Ai-kameli husi Xina molok misionariu ho explorador português sira to’o iha tasi ibun ilha Timor nian iha sékulu XV, Iha XVIII ilha Timor rejista prezensa xineza dahuluk”. Hateten Embaixador Xina iha Timor-Leste Iha Palasu Presidensial Segunda 09/10/2023

Embaixador ne’e mos informa iha istoria modernu Republika popular Xina nu’udar membru uniku konselhu seguransa nian ne’ebe apoiu ba reklamasaun unilateral Timor Leste nian iha loron 28 de Novembru 1975.

Xina sai hanesan nasaun ida ne’ebe estabelese relasaun diplomatika primeiru ho Timor-Leste iha fulan maiu 2002,
hahu husi tempu ne’eba,governu Xina kompromete ona husi CNY 743.1 Milhões ba Timor Leste iha forma subsidiu hahu husi hari’i infraestrutura governu nian no fornese sasan ho ekipa médiku sira desde 2003.

Iha pandemia Kovid 19 inundasaun no Raí halai ne’ebe estraga Nasaun balu busi parte balun husi nasaun ne’e governu Xina entrega Doze 1000.000 Husi sinovac Sirinje hela ekipamentus teste Ventilador dolar Milliau ida ba Sekretaria Estadu ba protesaun Civil

Alende ne’e, mos hahu husi junnu 2022, Timor Leste simu visita nível a’as rua husi Republika popular xina konsileiru estadu no ministeriu negosiu Negosius estrangeiro ,S.E wang Yi no assistente ministeriu negosiu estrangeiro S.E Nong Rong.

Enkuantu, haree ba história naruk,amizade no parseria entre Timor Leste entre Republika popular Xina iha okaziaun vizita governo Timor leste S.E Kayrala Xanana Gusmão foin lalais ne’e nasaun rua ne’e konkorda atu hahu negosiasaun kona ba Akordu kuadru estratejiku koprensivu ida atu hasa’e dezenvolvimentu ba benefisiu nasaun rua ne’e ho povu sira.

Jornalista: Aquelina Magalhães & Domingos Ferreira

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )