Pro-Reitor UNTL, Frederico Deklara Sei Dizitaliza UNTL Inklui 19 Universidade Iha TL

Imajem : Pro Reitor Asuntu Informatizasaun, no Transformasaun Digital no Inovasaun (PRAITDI) Frederico Soares Cabral halo palestra iha Auditorium Kampus UNTL Hera, 04/05/2024

SAPNewsTL, Dili – Estudante foun kontizente 2024 realiza semináriu ne’ebe prense husi Pro Reitor Asuntu Informatizasaun, no Transformasaun Digital no Inovasaun (PRAITDI) Frederico Soares Cabral ho tema “Importansia Dizitalizasaun Iha UNTL, Entre dejafiu no Oportunidade.”

Iha festa amizade ne’ebe hala’o iha auditorium Fakuldade Engenharia Siénsia no Teknolojia, Universidade Nasional Timor Lorosa’e (FEST-UNTL) liu husi palestra Pro Reitor Asuntu Informatizasaun, no Transformasaun Digital no Inovasaun (PRAITDI) Frederico Soares Cabral haktuir tempu ona utiliza produtu lokal hodi dizitaliza UNTL tuir rekursu ne’ebe mak produz inklui 19 universidade seluk iha Timor-Leste

“Tempu ona hodi uza produtu lokal katak uza produtu ne’ebe produz iha rai laran, tanba ita bele ona halo buat ne’ebe buat ruma ba ita nia instituisaun nasaun nian, ita bele dizitaliza UNTL, inklui ita sei dizitaliza hotu universidade 19 iha Timor-Leste”. Tenik Pro Reitor Asuntu Informatizasaun, no Transformasaun Digital no Inovasaun (PRAITDI) Frederico Soares Cabral liu husi palestra iha Hera, 04/05/2024.

Pro Reitor UNTL ne’e akresenta, agora daudaun dizitaliza ona fakuldade 3 (FECT, FMCS no Fakuldade Agrikultura) iha UNTL, enkuantu iha ona komunikasaun ho MESCC, iha ne’ebe sei dizitaliza dadus estudante sira seluk iha husi universidade 19 iha Timor-Leste.

Pro Reitor ne’e informa, durante ne’e liu husi nia kapasidade dizitaliza ona sistema no baze de dadus iha Institutu Politékniku Betanu (IPB) no Ministério Ensino Superior Ciéncia no Cultura (MESCC).

Iha parte seluk, Frederico Soares Cabral kongratula estudante hotu tanba bele iha Fakuldade engenharia UNTL, Timor presiza rekursu humanu ne’ebe barak iha area enjineiru no enjineira hodi dezenvolve nasaun sai diak liu iha futuru.

“Parabens ba imi hotu ne’ebe tama ona mai UNTL liliu fakuldade engenraria siénsia no teknolojia, imi bele aproveita didiak hodi sai futuru enjineiru no enjineira ne’ebe kualidade hodi serve nasaun,  enjineiru maka ko’alia buat ne’ebe ita haree, kaer no sente, halo sistema, halo uma, estrada, dada eletrisidade, dada bee, identifika rekursu natural sira, ne’e  mak estudante enjinaria”. Frederico Soares Cabral dehan.

Presidente Assosiasaun Sergio Alves da Costa, fo agradese ba Pro-Reitor UNTL Frederico Soares Cabral ne’ebe fo nia tempu hodi bele partilla importansia dizitaliza iha UNTL nian ba estudante foun por volta de quatrocentos (400) hodi bele hasa’e kunhesimentu estudante nian  kona ba asuntu dizitalizasaun. 

Senadu Estudantil Fakuldade Enjenharia ne’e hatutan, foinsa’e estudante maka fini, futuru no esperansa ba familia, sosiedade no nasaun tan ne’e tenki ativa iha leitura, estuda no aprende tanba jerasaun milenial maka sei kontinua lori nasaun ba oin.

“Ita foinsa’e sira asume responsabilidade boot ba nasaun, ita mak fini, futuru no esperansa ba familia, sosiedade no nasaun nian, tanba ne’e ita tenki lee, lee no lee, estuda, estuda no estuda nafatin. Tanba se o hakarak haree loron matan nia naroman no nabilan ne’ebe furak iha tempu dader, entaun keta hader tarde maibe koko hader sedu beibeik”.

“Se o hakarak sente mundu ne’e nia hakmatek, keta toba sedu maibe toba tarde, mehi ba susesu la’os ko’alia, ko’alia ba susesu la’o tur, maibe tenki aktualiza iha asaun tanba mudansa la mai husi liafuan, mudansa la mai deit liu husi orasaun, mudansa la hein milagre, mudansa ne’e mai husi dedikasaun no sakrifisiu ne’ebe forte”. Sergio Alve da da Costa afirma

Iha serimonia festa amizade ne’e hetan partisipasaun maximu husi estudante foun hamutuk 405, estrutura fakuldade enjinaria siensia no teknolojia, diretor departamentu enjinharia informátika, mekánika, civil, eletro, no senadu geral UNTL no fakuldade sira iha UNTL.

Jornalista  :  Dircia Baptista Belo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )