Produtu Grupu Lisatelu Folin Iha Festival Fronteira 2023

Produtu Grupu Lisatelu Folin Iha Festival Fronteira 2023


SAPNewsTL, Bobonaro: Grupu Homan Lisatelu husi Munisipiu Likisa faan artezenatu homan iha feira Festival Fronteira 2023 hetan rendimentu diak tebes tanba ema barak sosa sira nia produtu.


“Durante ami faan iha Festival Fronteira 2023 komesa husi loron 14 to’o 18 fulan novembru 2023, ami hetan rendimentu mak hanesan iha loron dahuluk ho daruak ami hetan 180 USD, loron datolukk ami hetan 300 USD, iha loron dahaat ami 380 USD no loron ikus sira hetan 280 USD”, xefi Grupu Homan Lisatelu Olivia Serão ba jornalista sira iha resintu jinajiu munispal Maliana, Bobonaro sabadu (18/11/2023).


Olivia hatutan, iha festival ne’e sira sente kontente tanba fatin seguru hetan seguransa masimu husi PNTL ho F-FDTL.

Ema barak iha Maliana mak partisipa hodi sosa sira nia produtu no sira la hetan problema, rendimentu sira hetan iha festival ne’e diak tebes kompara ho antes sira tuir iha feira iha munispiu sira seluk tanba ida ne’e mak sira hetan rendimentu boot liu no sira partisipa feira tanba hetan konvite husi komisaun organizador ba festival ne’e.


Nia husu, sira nia rekomendasaun ba governu tinan oin mai kria feira barak para sira partisipa hodi faan sira nia produtu homan ne’e tanba durante ne’e sira partisipa feira barak iha munisipiu hotu.


Entretantu, Grupu Homan Lisatelu sira nia produtu mak sira homan akadiru tahan, boro no kombinasaun ho tais mak hanesan pasta, karteira, luhu, kakehe no ai-Funan ho presu minumu 0,50 sentavu masimu 15 USD.


Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )