Promesa Bele Falsa, APFTL Husu Eleitor Fihir Didiak Kuadru Partidu Sira

Imajem : Presidente Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor Leste (APFTL) Zaulino gomes da Silva

SAPNewsTL, Dili : Presidente Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor Leste (APFTL) Zaulino gomes da Silva saran lia hirak ne’e, wainhira hala’o intervista iha Sede APFTL Bekora Dili

“Ha’u husu ba povu no joventude sira hotu atu vota karik tenki haree, fihir didiak kuadru partidu sira no hili partidu politiku ida ne’ebe mak iha posibilidade no kredibilidade ne’ebe diak hodi tau importansia liu ba povu agrikultur no loke kampo de trablhu ba joventude sira iha Timor laran, tanba ita bele hili sira maibe Partidu ninia kuadru sira mak sei introduz programa ne’ebe hodi halo desenvolvimentu”. Tenik Presidente APFTL Zaulino gomes da Silva ba SAP News TL iha Sede APFTL Bekora Dili, 22/04/2023

Lider APFTL ne’e fundamenta, Partidu boot sira hotu hola parte ona iha ukun, maibe realidade problema barak sei kontinua akontese no seidauk konsege rezolve problema edukasaun, saude, sosial, ekonomia no dezempregu

“Partidu sira hotu kuaze ukun hotu ona hanesan FRETILIN, CNRT, PD, PLP, KHUNTO entre sira seluk, maibe problema sira seidauk konsege rezolve hotu, entaun ita tenki hili partidu ida ne’ebe mak iha kualidade diak hodi tau matan ba iha setor edukasaun, saude, infraestrutura, sosial, ekonomia no agrikultur iha Timor Leste no kria kampu traballu ba joven sira iha rai laran tanba ita haree joven barak mak agora ne’e ba buka servisu iha nasaun seluk”. Haktuir Zaulino

Nia akresenta, hakarak nasaun ne’e bele sai desenvolvidu povu tenki matenek hili lider partidu ne’ebe iha fuan no sempre iha atensaun ba povu nia moris

“Hakarak Timor Leste sai nabilan iha mundu ida ne’e, mai ita hotu hili lider politiku ida ne’ebe iha fuan boot hodi tau matan liu ba situasaun ida ne’ebe mak povu agrikultur no joventude sira hasoru iha rai ida liliu ba iha setor edukasaun,saude, agrukutura, no mos kampu de traballu ba joven sira, hadia estrada, ponte, no eletrisidade”. nia salienta

Entretantu, Nia mos “husu ba povu no joventude sira hotu wainhira atu vota no hili lider partidu politiku haree lai ba saida sira ko’alia iha kampnha no saida mak lider politiku sira pomete ba povu ne’e loos ga lae ou promete falsu sira hanesan mai kampanha hato’o tiha ba povu sira no povu sira hili tiha sira depois sira nia promete ne’ebe la realiza povu sira hodi asesu”.nia sublinha

Lider Jovens ne’e mos husu ba ema hotu atu kontribui ba paz, unidade no estabilidade hodi kontribui ba kampanha no eleisaun parlamentar ne’e ho diak no to’o tempu votasaun bele ba sentru votasaun hodi hili partidu sira tanba sira mak sei determina distinu nasaun ba tinan liman mai, partidu sira mak sei foti desizaun publika ne’ebe bele fo asesu ba sidadaun sira no hadia sidadaun sira nia kualidade moris

Jornalista : Conzita Mota

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )