PSHT Realiza Kongresu, SEJD : AM Sei Menuz Kontrolu, Dixiplina No Edukasaun

Imajen Kongresu Nasional Organizasaun Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) iha edifisiu CNE Caicoli, Díli kinta (20/10).

SAPNewsTL, DILI : Organizasaun Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)  realiza kongresu nasional ba dala haat hodi hili estrutura foun ba periodu 2022-2027 nian

“Ohin ami halo kongresu nasional ba dala haat durante loron rua nia laran, ami sei diskute estatutu federasaun nian uluk ne’ebe koopera ona ho governu hodi sujere ba governu no orgazasaun hodi la’o tuir depois mak ami sei ba hili kandidatu sira ba períodu 2022-2026 hodi lidera fali ami nia organizasaun PSHT “, Dehan Prezidente PSHT Baltazar Lemos ba jornalista sira iha edifisiu CNE Caicoli, Díli kinta (20/10).

Baltazar afirma, sira garantia governu sei apoiu nafatin, ba oin sira sei buka ema ne’ebe maduru no diak para defende organisaun no nasaun

“Ami garantia katak governu sei apoiu nafatin no ami sei servisu hamutuk nafatin ho governu, ba oin ami sei buka ema ne’ebe diak, maduru ho fundamental diak para defende organisaun no nasaun ho diak inklui sei fo mos treinamentu ba treinador sira  para treinu membru foun sira diak liu tan iha futuru”, tenik Baltazar

Enkuantu, Iha fatin hanesan SEJD Abrão Saldanha hatete, ohin PSHT halo kongresu nasional hili estrutura foun, SEJD partisipa fo hanoin ba organizasaun hodi administra membru sira no dezenvolve organizasaun la’os buka númeru deit

 “PSHT  nia estrutura tuan ne’e desde 2009 to’o agora la troka,  ohin organizasaun ne’e halo kongresu nasional ba dala haat hodi hili estrutura foun, ha’u partisipa iha kongresu ne’e atu fo hanoin  ba sira administra sira nia membru tanba sira iha membru barak no dezenvolve organizasaun laos númeru deit mak boot maibe oinsa iha  lideransa ne’ebe  iha efetivu ba dixiplina no  iha  kualidade, ita hein estrutura eleitu bele servisu hamutuk ho governu buka solusaun ba problema artemarsiais iha Timor-Leste”. Sekretariu Estadu hateten

SEJD Abrão Saldanha 

Sekretariu Estadu ne’e aumenta, sira prense ona rekezitu tan ne’e governu reativa fila fali no sira agora falta iha prosesu regularizasaun, kontrolu, dixiplina no edukasaun

“Organizasaun tenki iha estrutura jere ideia sira ne’e, ba oin hein katak sira iha treinador diak iha sertifikadu para ajuda dezenvolve membru sira ho lolos laos buka numeru deit  no organizasaun iha tenki iha resensiamentu para kontrola membru sira no iha orgaun ida hamutuk ho governu iha kapasidade ba dixiplina membru sira no dezenvolve sai modalidade desportu kontribui dezenvolvimentu desportu iha Timor-Leste”. Nia fundamenta

Enkuantu, partisipante sira ne’ebe partisipa kongresu ne’e mai husi Munisipiu 11 no RAEOA, iha ne’ebe  ne’ebe kada munisipiu mai ho kongresista nain-20, Munisipiu Díli mai ho kongresista nain-15, portantu Kongresu refere hetan suportasaun husi governu

Reportajen : Augusto dos Santos & Juvita Sarmento

Editor          : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )