Rui Husu Komunidade Apoia Konstrusaun Ne’ebe Livre Husi Disputa

Rui Husu Komunidade Apoia Konstrusaun Ne’ebe Livre Husi Disputa

SAPNewsTL, Lautem: Iha Suku Baricafa, Postu Administrativu Luro Munisípiu Lautem, Diretor Edukasaun Munisipiu Lautem Rui Manuel Miranda da Costa Branco husu ba komunidade atu apoia autoridade lokal nune’e rai ne’ebe halo konstrusaun bele livre husi disputa.

Iha diskursu Diretor Edukasaun Munisipiu Lautem Rui Manuel Miranda da Costa Branco haktuir dala barak iha fatin balun halo konstrusaun sempre iha disputa rai tanba ne’e husu komunidade atu kolabora ho autoridade lokal sira.

“Inan aman tenke hamutuk ho Xefe Suku 1prioritiza dezenvolvimentu, atu fatin sira ne’e tenke livre husi disputa tanba fatin barak ne’ebe ita tau ne’e disputa dalaruma entre Suku ho Eskola kahur malu, la konsege defini area”. Tuir Diretor Edukasaun Munisipiu Lautem Rui Manuel Miranda da Costa Branco iha EBF Baricafa, 27/02/2024

Diretor Edukasaun ne’e hatutan1 dalaruma iha oportunidade maibe la iha fatin atu halo nune’e inan aman tenke fo apoia tomak.

“Hakarak fo hatene ba inan aman para fo apoiu tomak tanba dalaruma prioridade iha maibe fatin ladun disponivel entaun ita labele tau, oportunidade iha mas fatin laiha para tau entaun oportunidade muda fali ba fatin seluk”. Diretor Rui informa

Diretor Rui mos husu atu projetu tinan 2023 ne’ebe sei faze konstrusaun bele finaliza ona tanba sei iha projetu ne’ebe tama iha Postu Luro.

“Husu mos ba projetu nain sira bele mos finaliza ona projetu 2023 ne’e tanba projetu 2023 ne’e dalaruma iha Marsu bele entrega ona tanba ita mos iha projetu ualu, Luro konsege hetan rua tan, iha projetu 2017 ne’e hetan iha fatin haat, ida iha Sekundariu Jeral Luro, Pre-Eskolar Luro, EBC Luro, EBF Baricafa no EBF Ussufaço”. Nia hameno

Diretor Edukasaun Munisipiu Lautem ne’e mos husu komunidade atu nafatin agradese ba guvernu ne’ebe sempre prioritiza asuntu edukasaun no fo prioridade ba dezenvolvimentu povu nian.

“Agradese nafatin ba kualker guvernu ne’ebe mai, husu atu prioridade povu ninian ne’e sempre tau iha oportunidade, nune’e ita nia dezenvolvimentu bele la’o ba oin, agradese ba inan aman ne’ebe prioritiza duni eskola ne’e sai hanesan prioridade primeiru tanba se eskola laiha ha’u hanoin dezenvolvimentu mos susar oituan”. Nia hakotu

Jornalista: Luis Pailofo
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )