Sira Ne’ebe Lakon Labele Laran Moras ! Dom Leandro : Simu Rezultadu Ne’ebe Maioria Fo

Sira Ne’ebe Lakon Labele Laran Moras ! Dom Leandro : Simu Rezultadu Ne’ebe Maioria Fo

SAPNewsTL, Baucau : Relasiona ho eleisaun lideransa komunitária ne’ebe realiza ona iha loron 28 Fulan Outobru 2023, iha ne’ebe kandidatu balun sente laran moras ho rezultadu ne’ebe iha to’o apoiante sira kria problema. Bispu Dioseza Baukau Dom Leandro Maria Alves husu ema hotu hodi hatudu fuan boot simu rezultadu ne’ebe iha tanba rezultadu ne’e mai husi ema maioria

“Husu ba ita nia maluk sira hotu, ita nia nasaun ne’ebe mak opta demokrasia, ita tenki buka simu rezultadu ne’ebe mak iha, rezultadu ne’e hotu-hotu nia hakarak, konfiansa ne’ebe maioria fo ba ita nia figura balun, ita tenki simu, ita hein katak sira bele lori rezultadu sira ba povu sira”. Tenik Bispu Dioseza Baukau Dom Leandro Maria Alves iha Igreja Katedral Baukau, 30/10/023

Dom Leandro Maria Alves aprofunda, Kandidatu ne’ebe eleitu ba Xefe Suku no Xefe Aldeia, sira presiza halo komunikasaun ne’ebe diak hodi diminui tiha buat ne’ebe halo povu la hakmatek, knaar ne’ebe simu ne’e servisu ida ne’ebe lalos atu hanai maibe atu servisu ho responsabilidade ba suku ne’ebe sira lidera

“Dala ida tan, parabens ba sira, ita hein katak knaar ne’ebe sira simu ne’e lalos atu hetan hahi maibe hanesan servisu ida atu mate ba sira nia an hodi servi povu sira, sira presiza halo komunikasaun ne’ebe diak, hahalok ida ne’e mak ita hein husi sira.” Dom Leandro Maria Alves Sublinha

Enkuantu, Eleisaun ba Xefe Suku hetan partisipa husi kandidatura sira hamutuk 2141 (Feto na’in 244 no mane na’in 1897) entre sira kandidatu 251 mak sei hakat ba segunda ronda no 201 suku mak manan maioria absoluta iha rodan dahuluk

Eleisaun ba Lideransa Komunitária Ronda daruak sei realia iha loron 13 Fulan Novembru Tinan 2023, kandidatu ba Xefe Suku ne’ebe sei tama ba segunda vota hamutuk 251 no Kandidatu ba Xefe Aldeia hamutuk  Aldeia 3.

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )