Soquiqui Husu Estudante Sira Labele Hakerek Parede Eskola Arbiru

Soquiqui Husu Estudante Sira Labele Hakerek Parede Eskola Arbiru

SAPNewsTL, Lautem: Hafoin partisipa iha serimonia inaugurasaun edifisiu foun Eskola Sekundaria Filial Fernando Lasama Luro, Reprezentante inan aman Arnaldo Soares (Soquiqui) husu estudante sira hodi hakerek iha kadernu ne’ebe inan aman fo maibe labele hakerek iha parede eskola sira arbiru.

Arlando Soares (Soquiqui) sente orgullu no agradese tanba Sekundaria Luro bele hetan ona edifisiu foun hafoin tinan neen sein edifisiu.

“Hanesan inan aman, komunidade ida sente orgullu no agradese, apresia tebes tanba dezenbolvimentu ida ne’ebé adekuadu ba ami nia oan sira, ha’u husu ba ha’u nia oan no sira atu uza edifisiu ida ne’e ho kuidadu no didiak, ami nu’udar inan aman ne’ebé prepara kadernu no lapizeira hakerek mak ida ne’e labele mai hakerek fali edifisiu ida ne’e”. Tenik  Arnaldo Soares (Soquiqui) ba SAPNewsTL iha Eskola Sekundaria Fernando Lasama Luro, 12/01/2023

Arlando Soquiqui husu mos ba estudante hotu-hotu iha territóriu nasionál hodi labele hakerek arbiru  parede eskola sira tanba ne’e hatudu imajem la diak iha públiku nia matan tanba durante ne’e edifisiu eskola sira no parede sira iha estrada públiku hakerek ema deskunhesidu sira hakerek no pinta arbiru.

“Hakerek parede sira ba edifisij eskola sira ne’e hahalok ladiak tanba ne’e estudante sira ka oan sira tenki iha konsiensia hodi halakon hahalok ida ne’e tanba ne’e hatudu imajem la diak ba públiku”. Arlando Soquiqui hateten.

Iha sorin seluk, Koordenador eskola Sekundáriu Fernando Lasama Luro Adolfo Hornay afirma nia garante maske edifisiu foun ne’e seidauk iha eskritoriu maibe sei kontrola no jere atu ensinu aprendizajen la’o ho di’ak

“Ha’u garante nafatin tanba sala lima ne’e ami sei utiliza ba aprendizajen depois  sala ida ami sei uza ba eskritoriu provizoriu agora dadauk trasa ona orariu  ba turnu rua ba parte dader no loraik ami garante katak prosesu ne’e sei la’o ho susesu”. Tenik Koordenador

Koordenador Ensinu Sekundariu Filial Fernando Lasama Luro ne’e mos husu ba estudante sira atu asegura  edifisiu foun ne’e no utiliza ho kuidadu

“Aviza ba estudante sira hotu-hotu para utiliza edifisiu foun rua ne’e hanesan mos ita nia an rasik, se ita nia an ne’e labele halo kanek favor ida edifisiu sala neen ne’e mos labele halo kanek labele pinta tun sa’e, labele riska, labele hakerek letra sira ne’ebe tendensia ba konflitu nian, husu estudante sira hatudu ezemplu ba edukasaun Munisipiu Lautem no ba Territoriu katak ita mos bele katak ita iha maturidade, etika no moral”. Koordenador Adolfo hameno

Iha parte seluk, Diretor Edukasaun Munisipiu lautem Rui  Branco fo agradese ba ema hotu ne’ebe servisu hodi finaliza projetu konstrusaun edifisiu eskola iha Luro.

“Ha’u agradese ba Prezidente grupu, Lia nain no badaen sira ne’ebe  servisu no konsege  edifisiu ne’e remata, ohin bele inaugura, tanba la fasil sira ne’e la’os mai husi Enjineiru ne’ebe atu kaer projetu derepente deit lei dehan sira atu lidera entaun sira lidera ikus mai eskola ne’e bele finaliza”. Dehan Diretor Edukasaun Munisípiu Lautem Rui Manuel Maria da Costa Branco

Iha fatin hanesan, Prezidente Projetu Komunitaria Professor Almerindo Pina agradese tanba bele finaliza projetu ne’e maske hasoru difikuldade barak maibe bele la’o nafatin to’o ohin inaugura.

“Ha’u  senti orgullu, mesmu durante ne’e ami hala’o projetu ami hasoru  difikuldade barak, hahu husi implementasaun projetu komunitariu,  ne’ebé iha problema  ne’ebe ami hasoru mak kona-ba finanseiru, tanba orsamentu  ba pakote ne’ebe mak mai atraja ituan, dala ruma mai iha tempu udan no dala ruma mai iha tempu bailoron no projetu ida ne’e harii iha fatin foun, durante ne’e ami hala’o, bainhira tempu udan ami labele asesu tanba estrada ne’ebe nia diresaun mai edifisiu ka eskola foun ida ne’e a’at no estrada ida ne’e grupu komunitariu sira nia esforsu hodi loke estrada mai eskola”. Prezidente Almerindo salienta

Eis Koordenador Eskola Sekundaria Filial Fernando Lasama Luro ne’e haklean maske edifisiu seidauk sufisiente maibe bele responde natoon ona no sei esforsu nafatin ba futuru bele aumenta.

“Ha’u hanoin ida ne’e sedauk sufisiente, maibe ita esforsu an nafatin oinsa ba futuru mai bele aumenta tan, maske ida ne’e minimu liu maibe bele responde ona escola ensinu sekundariu fernando lasama de Luro bele escola ona iha ninia proprio rasik”. Nia sublina.

Enkuantu, Edifisiu foun eskola foun ne’e inaugura husi Diretor Edukasaun Munisipiu Lautem, partisipa husi Superintendente edukasaun Munisipiu Lautem hamutuk ho insektor area Postu Luro, Administrador Postu Administrativu Luro, Lideransa Komunitária, Lia nain no Nain ba Rai, Ekipa instaladora ba harii Eskola Sekundaria Filial Fernando Lasama Luro, Professor sira husi Sekundariu no EBC hamutuk ho estudante sira.

Eskola sekundaria ne’e hari’i iha loron 6 Fulan Janeiru Tinan 2016, agora daudaun sei nafatin nu’udar filial ba Eskola Sekundária Geral Nino Conis Santana Lospalos.

Jornalista: Aleixo Ximenes
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )