Tag: #Klube Fitun estudante

Klube Fitun Estudante Prontu Kompete Divizaun Daruak Liga Timorense 2023
Desportu

Klube Fitun Estudante Prontu Kompete Divizaun Daruak Liga Timorense 2023

SAP News- February 14, 2023

Imajen: Tekniku jogador Fitun Estudante Bernardino Vaz SAPNewsTL, Dili: Klube Fitun Estudante prontu ona hodi kompete iha divizaun daruak Liga Timorense epoka 2023 ne'ebe sei ... Lee+