Tag: #KONSSATIL

KONSSANTIL Selebra Loron Ai-Han, Bianco : To’o Tempu TL Labele Depende Ba Importasaun
Agrikultura

KONSSANTIL Selebra Loron Ai-Han, Bianco : To’o Tempu TL Labele Depende Ba Importasaun

SAP News- October 19, 2022

Imajen Partisipantes iha Selebrasaun loron Mundial Ai-han, iha CCD, 18/10/2022 SAPNewsTL, Dili - Ministériu Agrikultura no Peskas ( MAP) hhamutuk ho Konsellu Nasionál Soberania Seguransa ... Lee+