Tag: #Kursu Komputador

ESG Lasama Luro Fasilita Kursu Komputador Ba Estudante Na’in 120
Siensia & Teknolojia

ESG Lasama Luro Fasilita Kursu Komputador Ba Estudante Na’in 120

SAP News- July 31, 2023

SAPNewsTL, Lautem: Hafoin reuniaun ho inan aman sira, iha ne’ebé hotu-hotu aseita hola komputador hodi fasilita aula pratika ba estudante sira, Gabinete Diretiva Escola Secundária ... Lee+