Tag: #Restus_Mortais

Fila-Rai Iha Wairoke ! Komunidade Hetan Mate-Ruin Deskunhesidu
Istoria

Fila-Rai Iha Wairoke ! Komunidade Hetan Mate-Ruin Deskunhesidu

SAP News- November 5, 2023

SAPNewsTL, Lautém: Ohin Komunidade ida iha Aldeia Luturo, Suku Wairoke Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem, liu husi atividade fila rai hodi halo to'os, hetan mate ... Lee+