Fila-Rai Iha Wairoke ! Komunidade Hetan Mate-Ruin Deskunhesidu

Fila-Rai Iha Wairoke ! Komunidade Hetan Mate-Ruin Deskunhesidu

SAPNewsTL, Lautém: Ohin Komunidade ida iha Aldeia Luturo, Suku Wairoke Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem, liu husi atividade fila rai hodi halo to’os, hetan mate ruin ida ne’ebe la kunhese tanba ne’e nia husu atu família ne’ebe lakon nia ema iha tempu funu hodi bele ba haree no foti nia mate ruin.

Sidadaun João Baptista informa ba SAPNewsTL, katak ohin dader nia fila rai mak hetan mate ruin, nune’e nia husu ba família ne’ebe nia ema lakon no mate iha tempu funu laran liliu família ne’ebe ba hela iha Suku Wairoke Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem atu bele hakbesik an hodi bele identifika mate ruin refere

“Ohin dader, Ha’u mai fila rai mak derepente ke’e hetan mate ruin ne’e, tanba ne’e Ha’u husu ba família ne’ebe karik iha tempu funu laran ninia família mai iha aldeia Luturo Suku Wairoke Postu Luro mak la fila no mate karik bele mai hodi lori ba hakoi iha nia knua”. Informa Sidadaun João Baptista ba SAPNewsTL iha Suku Wairoke Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem, 05/11/023

João Baptista hatutan, nia parte sei asegura no konserva hodi hein nia família to’o entrega, agora daudaun Mate ruin sei rai hela iha João Baptista ninia residênsia hodi hein ninia família

Nune’e, Liu husi meius orgaun komunikasaun sosial ne’e, aleta ba família sira ne’ebe lakon nia família liliu iha Suku Wairoke Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem atu bele hakbesik an ba família João Baptista hodi bele identifika no lori mate ruin ba halot iha nia knua

Karik atu hatene klean bele halo kontaktu ba númeru telefone +670 74190140.

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )