To’o Iha Bobonaru ! Xanana Promete Taka Atividade GAM & GAR

To’o Iha Bobonaru ! Xanana Promete Taka Atividade GAM & GAR

SAPNewsTL, Bobonaru : Durante vizita Primeiru-Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão iha Sede Suku Lourba no Suku Carabau, Postu Administrativu Bobonaro, Munisipiu Bobonaro, PM Xanana Gusmão promete Guvernu sei halo rezolusaun hodi hapara atividade GAM & GAR

Primeiru Ministru Xanana Gusmão viazen hosi Dili to’o iha sede Suku Lourba simu direita hosi Autoriedade suku no vitima sira, iha ne’ebe sira simu ho matawen no lider rezistensia ne’e mós hakuak vitima sira hodi hamaran sira nia mata-wen.

Durante Diálogu iha Suku Lourba, PM Xanana husu informasaun ba Xefe Suku Lourba, Lino da Cruz ne’ebe akompaña hosi Administrador Postu Bobonaro, Juvinal dos Santos no vitima sira konta kronologia akontesimentu.

Hafoin rona tiha husi Komunidade no Autoriedade Lokal sira, Xefe Governu Xanana ho hirus promete ba populasaun sira katak, iha semana ne’e Governu liu hosi Reniaun Konsellu Ministru sei hasai rezolusaun ida hodi taka atividade Arte Marsiál (GAM) no Grupu Arte Rituál (GAR).

“Konsellu Ministru sei deside atu taka kedas atividade Arte Rituál no Arte Rituál, tanba ha’u la permite, se povu ne’e funu no mate iha funu laran, agora ita ukun aan, joven sira mosu mai oho malu bebeik, ida ne’e sei la akontese tan,” dehan PM Xanana durante dialogu iha Suku Lourba, Postu Bobonaru, 04/11/023

Governu sei halo rezolusaun ida ho baze ne’ebé forte atu taka atividade treinu GAM ho GAR labele kontinua hamosu krime iha fatin publiku.

Iha fatin hanesan, Xefe Suku Lourba, Lino da Cruz agradese ba PM Xanana bele to’o direita hodi rona informasaun no buka solusaun rezolve problema ho dalan dialogu, inklui lori apoiu umanitaria ba vitima afetadu sira.

Autoridade ne’e regista informa akontesimentu ne’e halo pupulasaun lubuk ida halai ba subar iha ailaran no balun ba hela ho familia iha Postu Bobonaro Vila.

“Maioria uma sira ne’ebé ema sunu balun ferik katuas no oan kiak nian,” nia hatete.

Xefe suku ne’e husu ba governu, atu apoiu nesesidade bazika ba vitima sira, no apoia fasilidade hodi hadia hikas komunidade nia uma ne’ebé hetan estragus no husu ba Komandu PNTL no F-FDTL hodi harii postu seguransa hodi asegura seguransa ba povu moris ho hakmatek.

Hafoin hala’o dialogu, PM Xanana no Kay Olok Gusmão fahe kedas apoiu ba vitima sira no husu ba vitima bele hein apoiu ne’ebé governu oferese.

Suku Lourba kompostu hosi Aldeia haat, hanesan Sordoli, Lourba Leten, Jobelis no Gumer dadaun ne’e hetan seguransa makas hosi Komandu PNTL no F-FDTL.

Enkuantu, Konfrontu fízika entre grupu juventude sira ne’ebé akontese, sesta (03/11/2023) lokoraik too kalan rezulta ema na’in-hitu (7) kanek no uma ualu (8) sunu, no balun hetan estragu (baku rahun).

Jornalista : Marcella Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )