Tag: #Sa'eMoru

Sena Malu & Sa’e Moru Iha Notariadu ! Entre Problema Jestaun No Kompriensaun
Justisa

Sena Malu & Sa’e Moru Iha Notariadu ! Entre Problema Jestaun No Kompriensaun

SAP News- November 22, 2023

SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho prosesu atu halo Passaporte, iha ne'ebe halo sidadaun barak kontinua ba forma naruk, sena malu no sa'e moru hodi ba ... Lee+