Sena Malu & Sa’e Moru Iha Notariadu ! Entre Problema Jestaun No Kompriensaun

Sena Malu & Sa’e Moru Iha Notariadu ! Entre Problema Jestaun No Kompriensaun

SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho prosesu atu halo Passaporte, iha ne’ebe halo sidadaun barak kontinua ba forma naruk, sena malu no sa’e moru hodi ba halo Passaporte iha Edifisiu Notariadu Kolmera, Estudante UNTL Marinho de Deus Pinto haktuir Ministeriu Justisa liu husi Notariadu presiza hadia jestaun no adopta sistema dizitalizasaun.

“Ministeriu Justisa presiza hadia jestaun no adopta sistema dizitalizasaun iha sistema administrasaun publika tanba beibeik ona sidadaun sira sempre dudu malu, sena malu, forma naruk no ohin sa’e moru tan deit atu halo Passaporte”. Tenik Estudante UNTL Marinho de Deus Pinto ba SAP News iha Edifisiu Notariadu Kolmera, 22/11/023

Marinho Pinto hatutan, Situasaun ne’e sempre mosu no sai preokupasaun publiku nian liliu wainhira sidadaun sira atu halo sira nia dokumentu sira hanesan Passaporte, Billete de Identidade (BI), Sertidaun Nasimentu (SN), Bom Comportamentu inklui dokumentu sira seluk.

Marinho mos nota katak, dala barak mosu irregularidade no tratamentu ne’ebe desigual ba sidadaun sira tanba Profisionalidade funsionariu balun mihis hodi fo prioridade ba familia no kolega sira.

“Buat ne’ebe pior liu maka funsionariu balun dala ruma halo dokumentu sira sidadaun balun nian husi kotuk ho subar tanba fo osan, familia, kolega, amigu no belun”. Nia Sublinha

Hahalok injustisa hirak ne’e sempre mosu iha instituisaun independente sira hodi halo diskriminasasaun, violasaun no halo tratamentu ne’ebe desigual ba sidadaun sira hodi sakrifika ema wa’in be wa’in.

Tan ne’e, Estudante UNTL ne’e husu ba Ministeriu Justisa liliu parte notariadu iha kada Munisipiu inklui kapital Dili nian atu bele hatudu prestasaun servisu ne’ebe justu no dizitaliza sistema sira hodi labele difikulta komunidade sira iha servisu administrasaun publika nian.

“Hanoin katak Guvernu ida ne’e presiza halo reformasaun, halo dizitalizasaun ba sistema administrasaun sira hodi labele hatodan administrasaun publika iha instituisaun sira liu husi monitorizasaun no melloramentu ba sistema sira ne’ebe lentu no tarde hela deit”. Nia Husu

Marinho Pinto mos husu sidadaun sira ne’ebe halo Passaporte hodi labele toman nafatin hodi dudu malu, sena malu to’o sa’e moru hodi haksoit luta tanba ida ne’e hatudu imajem ladiak ba publiku.

“Favor sira ne’ebe halo Passaporte tenki iha kompriensaun no konsiensia moral hodi labele beibeik dudu malu, sena malu no sa’e moru no haksoit luta, se iha tempu para halo dokumentu hirak ne’e, se kleur bele pasiensia no hein labele hatudu imajem ne’ebe ladiak iha publiku nia matan”.

 

Enkuantu, Daudaun ne’e Kaderneta Passaporte iha ona Timor-Leste, nune’e Ministeriu Justisa liu husi Notariadu hahu loke ona ba publiku hodi halo sira nia Passaporte.

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )