Tama UNTL Ne’e Grasa Ida ! Estudante Tenki Esforsu & Sai Susesu

Tama UNTL Ne’e Grasa Ida ! Estudante Tenki Esforsu & Sai Susesu

SAPNewsTL, Dili : Durante hala’o apresentasaun ba estudante foun Fakuldade Engenharia Siénsia no Teknolojia, Universidade Nacional Timor Lorosa’e (FEST-UNTL), Engª. Ermenegilda da Costa Laurentina konsidera tama iha UNTL ne’e hanesan grasa ida, estudante admitidu tenki estuda makaas no esforsu para sai susesu iha futuru.

Engenheira Ermenegilda Laurentina ne’ebe halo palestra kona ba ‘Importansia Partisipasaun Feto iha mundu engenharia ba dezenvolvimentu nasionál’ ne’e haktuir feto nia presenza iha instituisaun estadu tantu privadu ne’e krusial tebes bele foti desizaun no halo mudansa ne’ebe diak ba dezenvolvimentu.

“Feto ne’e importante, feto nia partisipasaun ne’e krusial ba dezenvolvimentu, governu fo kuota ba 30% ba feto iha estrutura orgaun estadu sira. Ne’e atu hatudu katak feto nia involvimentu ne’e pertinente ba mudansa no progressu nasaun nian, imi ne’ebe tama iha engenharia ne’e grasa ida ba dezenvolvimentu Timor-Leste, imi tenki esforsu no estuda para sai susesu iha futuru”. Tenik Engª. Ermenegilda da Costa Laurentina liu husi palestra iha Auditorium kampus Hera, 07/03/2024.

Eis Presidente Institutu Gestaun Ekipamentu Apoiu Dezenvolvimentu Infraestrutura (IGEADI) ne’e mos parabeniza estudante foun sira hotu ne’ebe konsege tama iha UNTL liliu fakuldade engenharia siénsia no teknolojia, tama iha fakuldade ne’ebe kualidade no avansadu iha Timor ne’e la’os fasil maibe imi bele tama, imi tenki uza oportunidade ne’e ho didiak.

“Parabens ba imi hotu, imi bele duni, ita tama mai iha fakuldade ne’ebe kualidade, avansadu no dizitalizadu iha Timor-Leste, imi presiza uza didiak tempu ne’e, nune’e bele sai duni engenheiru/a ne’ebe bele kontribui ba dezenvolvimentu nasaun nian”. Nia dehan.

Iha fatin hanesan, Presidente Autoriedade Protesaun Sivil, Superintendente Ismael da Costa Belo hateten, foinsa’e sira mak futuru nasaun nian, tan ne’e foinsa’e sira tenki estuda makaas para sai matenek servi estadu no hadomi nasaun ne’e.

“Imi ne’e terbaik dari yang terbaik ne’ebe kandidatu ba UNTL, Parabens ba imi hotu, imi mak futuru nasaun ne’e, imi tenki estuda para sai matenek, servi estadu no hadomi nasaun ne’e, Timor iha imi nia liman, Timor imi nian”. Hateten Presidente Autoriedade Protesaun Sivil, Superintendente Ismael da Costa Belo

Enkuantu, Estudante foun ne’ebe regista iha Fakuldade Engenharia Siénsia no Teknolojia, Universidade Nacional Timor Lorosa’e (FEST-UNTL) hamutuk atus haat ruanulu (420).

Jornalista : Marcela Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )