Tenente Koronel “Bersama” Husu Povu TL Kria Paz no Estabilidade

Imajen intervista Tenente Koronel Mario Batista “Bersama” iha CCD Sexta-Feira, 26/08/2022, Foto: Lidia Amaral

SAPNewsTL,Dili: Tenente Koronel Mario Batista “Bersama” hateten atu hetan Pas no estabilidade iha iha rai laran sidadaun hotu-hotu tenke  kontribui ba estadu ba rai ida ne’e liu husi hamenus  konflitus iha rai laran nune’e bele hetan unidade iha ita nia nasaun.

Hafoin semináriu nasional iha âmbitu komemorasaun loron konsulta popular ba dala 23, Tenente Koronel Mario Batista “Bersama” husu atu hametin pas no estabilidade iha ita nia rai ida ne’e.

“Ita nia tema ba komemorasaun loron Konsulta populár mak tenke hametin pas no estabilidade,  hanoin ita hotu atu hetan pas no estabilidade  tenke kontribui hamutuk ba estadu  no rai ida ne’e atu hetan  pas, dame ho estabilidade”. Dehan Tenente Koronel Mario Batista Alias Bersama ba jornalisa hafoin partisipa iha Semináriu Nasionál Iha Ambitu Komemosasaun  Loron Konsulta Populár Timor Leste ba dala 23, Iha CCD Sexta-Feira, 26/08/2022.

Tenente Koronel  ne’e hatutan pas no estabilidade tenke kria kondisaun ba sidadaun sira ho dignu

“Governu esforsu hela atu kria pas  no estabilidade iha rai ida ne’e, atu iha pas no estabilidade tenke fó servisu  ba ema, hadia sistema edukasaun no sistema saúde atu nune’e ema hotu-hotu bele moris iha dame no estabilidade  nia laran”. Tenik nia

Tentente Mario  fundamenta tenke fo liman ba malu, tanba  rai ida ne’e nia ukun rasik an ne’e esforsu no brani husi matebian, heroi sira no balun ne’ebé sei moris ne’e nia luta.

“Tenke fó liman ba malu, hadomi malu tanba matebian,  heroi sira  no mós  balu sei ne’ebé moris hela, ho sira nia esforsu no barani  hodi pregu ba opsaun segunda ba dalan ukun rasik an, nune’e tenke fó kontribuisaun ba governu hodi hametin pas no estabilidade iha rai laran”. Nia subliña.

Entretantu nia husu ba sidadaun hotu-hotu liu liu juventude sira  iha territóriu laran tomak atu hatudu domin no dame hodi hanoin hikas fali sakrifisiu terus no mate luta nain sira ne’ebé defende Timor Leste nia independensia.

“Ha’u nia mensajen ba  juventude loriku aswain no mos ba povu  iha teritóriu laran tomak   ne’ebé mak  iha rai laran no mós iha rai li’ur,  ita atu hakat ona ba komemorasaun  konsulta popular  ba dala 23 nune’e tenke hatudu domin  no dame iha  komemorasaun konsulta Populár  ne’e ba Loron ne’ebé  maka Timor Leste marka referendu no  determina Timor ninian independensia, ita hotu-hotu tenke hanoin fila fali sakrifisiu , terus no mate iha ai laran hodi defende  Timor Leste nia independensia”. Nia hakotu

Jornalista: Lidia Amaral

Editor: Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )