THS-THM Fo Retiru Ba Membru Foun Iha Liquiça

THS-THM Fo Retiru Ba Membru Foun Iha Liquiça

SAPNewsTL, Liquiça: Organizasaun Katolika Pencak Silat Pendidikan Tunggal Hati Seminari – Tunggal Hati Maria (THS-THM) Dioseze Maliana, Seitor Liquiça, Ramu Liquiça Sentru Parokia São João de Brito realiza retiru ba membru foun hamutuk tolunulu resin ida hodi fo kuñesimentu kona-ba organizasaun nian durante loron tolu iha Parokia Liquiça.


Tuir koordenador Seitoral Liquiça Domingos Fátima katak organizasaun Pencak Silat Pendidikan Tunggal Hati Seminari – Tunggal Hati Maria (THS-THM) nu’udar organizasaun ida ne’ebe hamahan an iha kreda nia okos hodi servi igreja no nasaun atu sai masin no roman ba mundu hodi kontribui ba paz no estabilidade nasaun nian.


“Organizasaun ida mai husi kreda katolika entaun nia aktividade tomak ita tenke hala’o mos tuir relijiaun katolika ninian doutrina, ita labele sai husi relijiaun katolika nia doutrina tanba organizasaun THS-THM ne’e organizasaun ida ne’ebe mak hamahan an iha kreda nia okos ne’ebe la ses husi motto Pro Patria Et Ecclesia” katak servi ba kreda no nasaun”.

 

“Iha ne’ebe ba parte kreda maka hamrik servi igreja no oinsa sai masin no roman ba mundu no la’os mos hamrik hanesan lutu nasaun maibe oinsa bele kontribui ba paz no estabilidade ba nasaun”. Dehan koordenador Seitoral Liquiça Domingos Fátima hafoin missa agradesimentu ba atividade retiru THS-THM iha Parokia São João de Brito Liquiça, 9/12/2023.


Koordenador Domingos hatutan molok atu haka’at ba faze sira seluk iha organizasaun sei liu husi retiru nu’udar dalan ida oinsa lori membru sira ba kuñese uluk organizasaun nia lala’ok sira hafoin bele haka’at ba pasu tuir mai.


“Organizasaun ne’e nia aktividade antes atu haka’at ba faze ida tenke liu husi retiru lori membru sira mai iha koridor organizasaun nian hodi sira bele haree no fihir se karik sira laran kona neon hakarak, sira bele hakaat ba faze tuir mai sai hanesan senior tanba ne’e tenke halo ida ne’e hodi fo kuñesimentu ba sira kona-ba organizasaun”. Nia tenik

Iha fatin hanesan, Responsavel organizasaun THS-THM Parokia São João de Brito Liquiça Gregorio Rodrigues Pereira observa aktividade retiru ba dala rua iha Parokia Liquiça ne’e la’o ho di’ak maske iha dezafiu maibe konsege ultrapasa.


“Há’u haree, aktividade loron tolu ne’e la’o ho di’ak tanba apoiu husi Ramu Tibar, Faulara, Dili no hetan kolaborasaun di’ak ho konsellu parokial, komunidade sira, inan/aman husi partisipante sira nune’e retiru daruak tinan 2023 ida ne’e la’o susesu”. Grigorio informa


Responsavel Ramu Liquiça ne’e espera organizasaun THS-THM iha Liquiça sei kontinua buras wainhira maromak nafatin fo dalan no nafatin iha vontade servisu husi membru hotu-hotu.


“Há’u iha esperansa ba maromak, se maromak fo dalan ita la’o nafatin no THS-THM Liquiça sei kontinua hamrik tanba ne’e presiza membru hotu nia kontribuisaun no kolaborasaun, nune’e nia husu ba membru sira atu badinas nafatin, pasensia, konsiensia hodi rona malu tuir nafatin promessa ne’ebe halo ba maromak hodi kontinua haburas organizasaun”. Nia subliña


Nune’e mos Komisaun Organizadora ba aktividade retiru daruak tinan 2023 iha Paroquia Liquiça haktuir aktividade retiru ne’e hala’o ba dala rua ona iha Parokia Liquiça no fo ba membru hamutuk tolunulu resin ida ne’ebe realiza durante loron tolu.

“Aktividade retiru ne’ebe ami halo ne’e loron tolu ne’ebe hahú husi loron 7 to’o 9 remata ohin, iha retiru ne’e ami hala’o tuir programa sira ne’ebe mak iha oinsa fo dalan ba alin sira kona-ba parte espiritual ka fiar, fiziku, rekreasaun hodi kapasita sira nia mentalidade no oinsa bele hatene dixiplina hodi respeitu ema hotu inklui fo kuñesimentu ba sira kona-ba organizasaun”. Nia afirma


Entretantu, Membru foun ne’ebe partisipa iha retiru Sandra Servão agradese tanba bele partisipa iha aktividade ne’e sente kontente envolve an iha organizasaun.


“Há’u sente kontente no agradese tanba há’u bele partisipa iha retiru ne’e hodi bele hatene klean kona-ba organizasaun THS-THM i há’u la moe no la tauk tanba hakarak duni fo há’u nia an tama iha organizasaun ne’e, há’u sei metin iha organizasaun hodi kontinua ba faze senior hodi haklaken no lori organizasaun ba oin liu husi haklaken no habelar maromak nia liafuan ba ema hotu”. Nia hatete


Enkuantu, membru foun sira ne’ebe partisipa iha aktividade retiru ida ne’e hamutuk tolunulu resin ida (31) kompostu husi THM ka feto hamutuk ruanulu (20) no THS ka mane hamutuk sanulu resin ida ne’ebe mai husi ramu sentru Liquiça no Dili inklui senior sira ne’ebe akompaña alin sira iha retiru ne’e hamutuk limanulu (50) ne’ebe mai husi ramu sira iha seitor Liquiça no Dili.

Jornalista: Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )