Tinan 20 Ona, Komunidade Bikeli Atauro Kontinua Konsumu Udan-Been

Imajem : Intervista Sidadaun Miguel Pereira, Iha Suku Bikeli, Atauro, 09/03/2023. Foto : Lidia Amaral

SAPNewsTL, Dili : Komunidade husi Munisisiu Atauro Suku Bikeli Aldeia Iliknamo oras ne’e dadauk sei kontinua konsumu udan been tanba husi Suku refere seidauk asesu ba iha bee mos no saneamentu

“Administrador Munisipiu Atauro Domingos Soares hateten Munisipiu Atauro iha Suku Lima no husi suku lima ne’e suku haat mak asesu ona ba iha bee mos no iha suku ida mak seidauk asesu ba iha bee mos mak hanesan Suku Bikeli komunidade sira iha suku refere dadauk nee sei kontinua konsumu udan been ba nesesidade loron-loron”.Tenik Administrador Munisipiu Atauro Domingos Soares ba Jornalista sira, Iha Atauro, 09/03/2023

Imajem : Administrador Atauro Domingos Soares

Autoriedade Munisipiu ne’e “husu ba parte relevante sira hodi bele tau matan mos ba ita nia komunidade sira iha Munisipiu Atauro Suku Bikeli ne’ebe mak oras ne’e dadauk sei kontinua konsumu udan been hodi hatan ba problema hirak ne’ebe mak ita nia komunidade sira hasoru iha sira nia suku” . Dehan Domingos Soares

Iha fatin hanesan, Komunidade Miguel Pereira hatutan, desde ukun an komunidade iha Suku refere ladauk asesu ba bee moos no saneamentu, maske suku sira seluk hetan ona asesu

“Ami nia fatin susar atu hetan bee mos no saneamentu, ami koko hodi ke’e bee husi rai okos maibe kee la hetan, nune’e ami husi Suku Bikeli Aldeia Iliknamo iha obrigatoriu hodi konsumu udan been”. hatete Miguel Pereira

Nia informa. bainhira udan sira iha tanki ka profil hodi konserva udan been ba tanki, bainhira tempu bailoron mai sira bele konsumu udan been, iha tempu ne’ebe mak mosu bailoron naruk. sira konsumu udan been, udan been ne’e hodi uza deit ba tein, hariis no seluk-seluk tan

“Komunidade balun mak hetan tanki no komunidade balun la hetan, husu ba governu atu bele rezolve ami komunidade sira husi Munisipiu Atauro Suku Bikeli ne’ebe mak oras ne’e dadauk sei kontinua konsumu udan been, nune’e ami bele asesu ba bee moos no saneamentu”. nia hakotu

Jornalista : Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )