Tinan 2022 Regista Pasiente 85,734, Moras Respiratóriu Ass Iha Sentru Saúde Comoro

Doutora Sentru Saude Comoro Medico Jeral Milenha Do Rego


SAPNewsTL, DILI : Sentru Saude Comoro rejista moras respiratoriu ass ho pasiente 85,738 husi fulan janeiru to’o dezembru iha tinan 2022 komesa husi labarik Kiik to’o ema boot sira
“Moras ne’ebe mak iha Sentru Saude Comoro rejista husi janeiru to’o dezembru iha tinan 2022 barak loos maka moras respiratoriu ho Pasiente 85,734, moras diare pasiente 1,627 no moras kulit 3,731 “, Dehan Dr. Medico Jeral Milenha Do Rego ba jornalista SAPNewsTL iha Sentru Saude Comoro, segunda (09/01)
Doutor hatutan, jeralmente dadus sira ne’e mai husi labarik kiik to’o ema boot sira maski moras sira ne’e la’os foin akontese maibe kada tinan sempre iha kauza husi rai rahun makaas, klima malirin, ida ne’e mak provoka liu ba moras respiratóriu, ne’ebe mak hadaet husi vírus, moras diarea no kulit mos kauza husi ijiene nian ne’ebe hadaet husi bakteria no virus
Nia informa, prevensaun ba moras respiratóriu mak uza masker, konsumu bee ho hahan sira ne’ebe fo vitamina ba saúde atu bele kontra vírus sira ne’ebe provoka moras sira ne’e, kazu 2022 ninian nia senti kazu ne’e barak liu duke 2021 nian, durante sira halo atendimentu ai-moruk stok iha no dala ruma laiha atu sira bele ajuda pasiente hasoru moras sira Ne’e.

Jornalista : Esmeralda da Silva
Editor : Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )